Projekt rozporządzenia: sposób ogłaszania postępowania w sprawie zawarcia umowy z NFZ, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Dodano: 21 września 2016

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy wynika z konieczności dostosowywania prawa krajowego do nowych uwarunkowań wprowadzanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę. 

Wprowadzane zmiany dotyczą zwolnienia komisji konkursowej z obowiązku zachowania wymogów dotyczących kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli oferent wyrazi zgodę na doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto projekt przewiduje:

1) zmiany polegające na wskazaniu terminu, do którego możliwe jest odwołanie postępowania konkursowego lub rokowań,

2) dodanie przepisu, który jednoznacznie przesądzi, że Komisja Konkursowa nie może żądać od oferenta przekazania dokumentów potwierdzających informacje i dane przekazane podczas postępowania, jeżeli potwierdzenie tych danych i informacji jest możliwe na podstawie:

- posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ewidencji, rejestrów lub innych danych,

- rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których NFZ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Żeby obowiązek przekazywania tych dokumentów, był jak najmniej obciążający dla oferentów, jednoznacznie wyłączono obowiązek ich przekazywania, gdy NFZ może zweryfikować informacje i dane przekazane podczas postępowania na podstawie posiadanych przez siebie ewidencji, rejestrów lub innych danych oraz publicznych rejestrów, do których NFZ ma dostęp w drodze elektronicznej.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »