SPZOZ będą mogły pobierać opłaty za świadczenia – jest projekt ważnych zmian w ustawie o działalności leczniczej

Dodano: 14 czerwca 2017

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Resort zdrowia proponuje następujące zmiany:

1) zmianę definicji stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne, co w efekcie zapewni spójność z przepisami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia psychicznego; 

2) dodanie przepisu, z którego będzie wynikało, że spółki niemające osobowości prawnej są podmiotami leczniczymi, co w efekcie usprawni przebieg postępowań przed organami rejestrowymi i sądami;

3) poddanie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym co w efekcie przyczyni się do zapewnienia przejrzystości konkursów, których przedmiotem jest wyłonienie podwykonawców świadczeń zdrowotnych;

4) umożliwienie publicznym uczelniom medycznym przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą, co w efekcie umożliwi im prowadzenie działalności dydaktycznej przy wykorzystaniu własnej bazy szpitalnej, ale bez konieczności tworzenia nowych podmiotów leczniczych;

5) umożliwienie wykonywania działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta (w warunkach domowych), co w efekcie zwiększy dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne bez konieczności dysponowania pomieszczeniami;

6) uzupełnienie definicji świadczenia ambulatoryjnego, o świadczenia z zakresu ratownictwa, co pozwoli na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości rejestrowania dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w grupie świadczeniodawców udzielających ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej;

7) dopuszczenie możliwości udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ, co zwiększy dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz umożliwi tym podmiotom zwiększenie przychodów, co w efekcie poprawi ich sytuację finansową;

8) wprowadzenie przepisu, w myśl którego podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie przepisów tej ustawy nie będzie mógł zbywać aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przyjmującemu zamówienie;

9) jednoznaczne wskazanie w ustawie dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez wojewodów za naruszenie przepisów dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, co w efekcie przyspieszy postępowanie odwoławcze, redukując czas poświęcany przez podmioty lecznicze, w tym przedsiębiorców, na czynności urzędowe;

10) rezygnację z możliwości łączenia SPZOZ, w wyniku którego powstaje nowy podmiot;

11) uchylenie przepisu dotyczącego przedstawiania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – eliminacja martwego przepisu;

12) wprowadzenie sankcji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą poddanych kontroli, które uniemożliwiają jej przeprowadzenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub ministra właściwego do spraw zdrowia, co poprawi efektywność funkcjonowania organów prowadzących rejestr (usprawni proces kontroli), co efekcie przyczyni się wzrostu bezpieczeństwa pacjentów;

13) wprowadzenie przepisu umożliwiającego przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy wykonują świadczenia na terenie innego województwa albo obszarze działania innej okręgowej izby lekarskiej albo pielęgniarek i położnych niż ich siedziba albo adres zamieszkania, co pozwoli na usunięcie wątpliwości co do właściwości organu rejestrowego w przypadku praktyk wykonywanych na terenie działania więcej niż jednej izby;

14) usunięcie wątpliwości w przepisach dotyczących kontroli podmiotów, które zbywają produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wbrew przepisom Prawa farmaceutycznego w zakresie sankcji (nałożenie kary finansowej), co pozwoli efektywnie (za pośrednictwem kar finansowych) zwalczać ten proceder;

15) umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które nie dostosują swoich pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w art. 22 zmienianej ustawy do końca 2017 roku dalszego funkcjonowania, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, dzięki czemu nie nastąpi ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych;

16) ujednolicenie przepisów w zakresie właściwości miejscowej organów prowadzących rejestr, tak aby ułatwić procedurę rejestracyjną praktyk zawodowych;

17) zmianę przepisu o zakazie reklamy świadczeń zdrowotnych w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tak aby zapewnić spójność z przepisami ustawy o działalności leczniczej;

18) zmianę przepisu Kodeksu wykroczeń dotyczącego sankcji za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającej na zapewnieniu spójności terminologicznej oraz objęciu sankcją wszystkich podmiotów wykonujących tę działalność bez wymaganego wpisu, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów.

Konsultacje trwają do 13 lipca.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »