działalność lecznicza

SPZOZ będą mogły pobierać opłaty za świadczenia – jest projekt ważnych zmian w ustawie o działalności leczniczej

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Resort zdrowia proponuje następujące zmiany:

1) zmianę definicji stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne, co w efekcie zapewni spójność z przepisami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia psychicznego; 

2) dodanie przepisu, z którego będzie wynikało, że spółki niemające osobowości prawnej są podmiotami leczniczymi, co w efekcie usprawni przebieg postępowań przed organami rejestrowymi i sądami;

3) poddanie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym co w efekcie przyczyni się do zapewnienia przejrzystości konkursów, których przedmiotem jest wyłonienie podwykonawców świadczeń zdrowotnych;

4) umożliwienie publicznym uczelniom medycznym przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą, co w efekcie umożliwi im prowadzenie działalności dydaktycznej przy wykorzystaniu własnej bazy szpitalnej, ale bez konieczności tworzenia nowych podmiotów leczniczych;

5) umożliwienie wykonywania działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta (w warunkach domowych), co w efekcie zwiększy dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne bez konieczności dysponowania pomieszczeniami;

6) uzupełnienie definicji świadczenia ambulatoryjnego, o świadczenia z zakresu ratownictwa, co pozwoli na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości rejestrowania dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w grupie świadczeniodawców udzielających ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej;

7) dopuszczenie możliwości udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ, co zwiększy dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz umożliwi tym podmiotom zwiększenie przychodów, co w efekcie poprawi ich sytuację finansową;

8) wprowadzenie przepisu, w myśl którego podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie przepisów tej ustawy nie będzie mógł zbywać aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przyjmującemu zamówienie;

9) jednoznaczne wskazanie w ustawie dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez wojewodów za naruszenie przepisów dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, co w efekcie przyspieszy postępowanie odwoławcze, redukując czas poświęcany przez podmioty lecznicze, w tym przedsiębiorców, na czynności urzędowe;

10) rezygnację z możliwości łączenia SPZOZ, w wyniku którego powstaje nowy podmiot;

11) uchylenie przepisu dotyczącego przedstawiania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia – eliminacja martwego przepisu;

12) wprowadzenie sankcji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą poddanych kontroli, które uniemożliwiają jej przeprowadzenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub ministra właściwego do spraw zdrowia, co poprawi efektywność funkcjonowania organów prowadzących rejestr (usprawni proces kontroli), co efekcie przyczyni się wzrostu bezpieczeństwa pacjentów;

13) wprowadzenie przepisu umożliwiającego przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy wykonują świadczenia na terenie innego województwa albo obszarze działania innej okręgowej izby lekarskiej albo pielęgniarek i położnych niż ich siedziba albo adres zamieszkania, co pozwoli na usunięcie wątpliwości co do właściwości organu rejestrowego w przypadku praktyk wykonywanych na terenie działania więcej niż jednej izby;

14) usunięcie wątpliwości w przepisach dotyczących kontroli podmiotów, które zbywają produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wbrew przepisom Prawa farmaceutycznego w zakresie sankcji (nałożenie kary finansowej), co pozwoli efektywnie (za pośrednictwem kar finansowych) zwalczać ten proceder;

15) umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które nie dostosują swoich pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w art. 22 zmienianej ustawy do końca 2017 roku dalszego funkcjonowania, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, dzięki czemu nie nastąpi ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych;

16) ujednolicenie przepisów w zakresie właściwości miejscowej organów prowadzących rejestr, tak aby ułatwić procedurę rejestracyjną praktyk zawodowych;

17) zmianę przepisu o zakazie reklamy świadczeń zdrowotnych w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tak aby zapewnić spójność z przepisami ustawy o działalności leczniczej;

18) zmianę przepisu Kodeksu wykroczeń dotyczącego sankcji za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającej na zapewnieniu spójności terminologicznej oraz objęciu sankcją wszystkich podmiotów wykonujących tę działalność bez wymaganego wpisu, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów.

Konsultacje trwają do 13 lipca.

Wchodzi w życie 15 lipca: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960) wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu. W przypadku, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u.

Ustawa wprowadza zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownik SPZOZ-u otrzymuje nowy obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki. Raport ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku. Podstawą do sporządzenia raportu będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Ustawa określa tryb przeprowadzania przez wojewodów kontroli podmiotów leczniczych w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.  

Wprowadza również zobowiązanie podmiotów leczniczych do informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby małoletniej albo osób o nieustalonej tożsamości.

Ustawa zastępuje określenie „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”.  

Rezygnacja z przekształceń szpitali w spółki

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada rozwiązanie, w myśl którego SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, a jeśli fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie straty netto, tylko podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań, w przypadku gdy SPZOZ nie jest w stanie samodzielnie pokryć straty netto  jest jego likwidacja.

Projekt wprowadza też zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów.  

W celu zapewnienia odpowiednich środków na rozwój podmiotów leczniczych – spółek w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna mają ponad 50% akcji albo udziałów proponuje się pozostawienie w spółkach wypracowanego zysku (zakaz wypłacania dywidendy).

Proponuje się nałożenie na kierownika SPZOZ obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku. Będzie zawierał prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy.

Określenie „przedsiębiorstwo” ma być zastąpione terminem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.  

Konsultacje: rezygnacja z przymusowych przekształceń szpitali w spółki

22 grudnia do konsultacji trafiły założenia do projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Najważniejsze zmiany zakładają koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali w spółki i obowiązek przekazywania zysków spółek na działalność leczniczą.

W dokumencie proponuje się m.in.:

 • uproszczenie postępowania podmiotu tworzącego w przypadku, gdy SPZOZ nie może pokryć ujemnego wyniku finansowego we własnym zakresie - podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotu leczniczego, przy zachowaniu dotychczasowej jego formy organizacyjno-prawnej (SPZOZ),
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów, na cele statutowe (działalność leczniczą),
 • wprowadzenie zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te straciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów,
 • określenie trybu kontroli w przypadku łamania zakazu obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi przez wprowadzenie odwołania do przepisów art. 111 i 112 ustawy, które dotyczą kontroli wykonywanej przez wojewodę w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli podmiotów leczniczych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów,
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego ograniczeń przy cesji zobowiązań SPZOZ,
 • wprowadzenie obowiązku informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby o nieustalonej tożsamości,
 • wprowadzenie zmian terminologicznych, tj. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy” oraz odstąpienie od zasady jednorodzajowości przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego,
 • umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń u „swoich” podmiotów leczniczych, tzn. w SPZOZ, dla których jest podmiotem tworzącym, oraz w spółkach, w których ma większość akcji albo udziałów.

Wchodzi w życie 2 grudnia: nowelizacja ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o działalności leczniczej

Znowelizowana ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i o działalności leczniczej określa m.in. zasady tworzenia centrów urazowych dla dzieci. Obecnie w Polsce działa 14 centrów urazowych, są one jednak dedykowane osobom dorosłym, a leczenie w nich najmłodszych pacjentów było trudne. Po zmianach centra urazowe dla dzieci będą wydzieloną częścią szpitala, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy i gdzie specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, by szybko diagnozować i leczyć pacjenta.

Nowelizacja określa też, jakie sprzęty powinny być w takim centrum i jacy specjaliści w nim będą leczyć. Szczegółowe warunki dotyczące personelu medycznego oraz wyposażenia centrów urazowych dla dzieci ujęte zostaną w rozporządzeniu ministra zdrowia.

W znowelizowanej ustawie zapisano, że dopiero od stycznia 2021 r. wejdzie w życie przepis zakładający, że centrum urazowe dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie małego pacjenta po urazie bez pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego.

Ponadto do końca 2017 r. podmioty lecznicze muszą dostosować swe placówki do obowiązujących norm budowlanych czy przeciwpożarowych. Dziś norm budowlanych czy przeciwpożarowych nie spełnia 15% placówek; problem dotyczy głównie szpitali powiatowych.

Nowe przepisy określają również zadania ratowników medycznych, m.in.:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych - samodzielnie lub pod nadzorem lekarza;
 • zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób poszkodowanych;
 • transport chorego i udzielanie wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Nowelizacja definiuje, że ratownik to zarówno osoba pracująca w podmiotach leczniczych, jak i ratująca ludzi w górach, na obszarach wodnych, w jednostkach morskich, wojskowych, ochrony przeciwpożarowej czy na lotniskach.

Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Nowelizacja wydłuża też czas na wprowadzenie obowiązku posiadania przez szpitale umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Pierwotnie obowiązek ten miał wejść w życie w styczniu 2014 r., ale termin już raz odsunięto i określono na 1 stycznia 2016 r. Obecnie do 31 grudnia 2015 r. szpitale mogą zawierać takie ubezpieczenie dobrowolnie. Projekt wydłuża ten czas o rok - do 1 stycznia 2017 r.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel