Wchodzi w życie 15 lipca: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Dodano: 5 lipca 2016

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960) wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu. W przypadku, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u.

Ustawa wprowadza zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownik SPZOZ-u otrzymuje nowy obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki. Raport ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku. Podstawą do sporządzenia raportu będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Ustawa określa tryb przeprowadzania przez wojewodów kontroli podmiotów leczniczych w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.  

Wprowadza również zobowiązanie podmiotów leczniczych do informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby małoletniej albo osób o nieustalonej tożsamości.

Ustawa zastępuje określenie „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”.  

Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »