Rezygnacja z przekształceń szpitali w spółki

Dodano: 4 kwietnia 2016

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada rozwiązanie, w myśl którego SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, a jeśli fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie straty netto, tylko podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań, w przypadku gdy SPZOZ nie jest w stanie samodzielnie pokryć straty netto  jest jego likwidacja.

Projekt wprowadza też zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów.  

W celu zapewnienia odpowiednich środków na rozwój podmiotów leczniczych – spółek w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna mają ponad 50% akcji albo udziałów proponuje się pozostawienie w spółkach wypracowanego zysku (zakaz wypłacania dywidendy).

Proponuje się nałożenie na kierownika SPZOZ obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku. Będzie zawierał prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy.

Określenie „przedsiębiorstwo” ma być zastąpione terminem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.  

Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »