Kolejne propozycje zmian w ustawie o działalności leczniczej

Pojawił się nowy tekst projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej z 30 marca. Jego kształt uwzględnia poprawki zgłoszone podczas konsultacji.

W zmodyfikowanym projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z 30 marca ustawodawca zaproponował rozwiązanie w myśl, którego SPZOZ pokryje stratę netto we własnym zakresie, tj. przez zmniejszenie funduszu zakładu. Jeśli fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie starty netto, wówczas podmiot leczniczy zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, ale nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim rozwiązaniem, gdy SPZOZ nie jest w stanie pokryć straty netto, jest jego likwidacja. SPZOZ jest zobowiązany samodzielnie do pokrycia straty netto. W okresie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podmiot tworzący jest zobowiązany pokryć stratę netto za rok obrotowy, w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo w okresie 12 miesięcy od nie pokrycia straty podjąć uchwałę o likwidacji.

Uregulowano także zapis, w którym zakazuje się zbywania akcji lub udziałów w spółkach przed podmiot tworzący lub uczelnię medyczna w wysokości większej niż 51% kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo wprowadzono zakaz wypłacania dywidendy.

Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej

Proponuje się nałożenie na kierownika SPZOZ obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku. Termin ten ma być kompatybilny z prowadzonym badaniem sprawozdań finansowych dokonywanych przez biegłych księgowych. Podstawą sporządzania raportu ma być sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy i będzie zawierał prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni rok obrotowy. Analiza oraz prognoza będą przeprowadzane na podstawie wskaźników, które zostaną określone rozporządzeniem ministra zdrowia. Podmiot tworzący będzie zobowiązany do oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ na podstawie przekazanego mu raportu.

Kontrole

Wprowadzono tryb postępowania podczas kontroli przez wojewodów podmiotów leczniczych w przypadku otrzymania informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi ustawy – Prawo farmaceutyczne. Do tej pory ta kwestia nie była uregulowana.

Zaproponowano rozszerzenie uprawnień kontrolnych wojewodom wobec podmiotów leczniczych działających w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyposażenie SPZOZ w nieruchomości

Zaproponowano zmianę art. 54 ust. 1, który mówi, że SPZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). Proponowana zmiana zakłada swobodę podmiotu tworzącego w zakresie wyposażenia ,,swojego’’ SPZOZ w nieruchomości. Podmiot tworzący będzie mógł je przekazać SPZOZ w nieodpłatne użytkowanie, na własność albo na podstawie innego trybu prawnego. Obecna propozycja brzmienia tego artykułu to: ,,SPZOZ gospodaruje posiadanym mieniem’’. Czyli niezależnie od sposobu przekazania mienia, SPZOZ samodzielnie gospodaruje mieniem.

Współpraca z policją

Wprowadzono obowiązek przekazywania przez szpital policji informacji dotyczących:

  • przyjęcia pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem faktycznym nie można się skontaktować – nie później niż w ciągu 4 godzin od przyjęcia,

  • przyjęcia albo zgonu pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów – nie później niż w ciągu 8 godzin od przyjęcia lub zgonu,

  • realizacji zadań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych.

Inne zmiany

Nazewnictwo ,,przedsiębiorstwo’’ zastąpiono ,,zakład leczniczy’’. Nazewnictwo ,,ujemny wynik finansowy’’ zastąpiono określeniem ,,strata netto’’.

Przywrócono możliwość tworzenia nowych SPZOZ.

Proponuje się, by jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia mogły finansować dla mieszkańców w tzw. swoim SPZOZ świadczenia medyczne, przez ich kupowanie na podstawie konkursu ofert. Do tej pory podmiot tworzący może finansować świadczenia zdrowotne realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej. Programy te są opiniowane przez AOTMiT.

Zmiany w statucie i regulaminie organizacyjnym będzie trzeba wprowadzić do 31 grudnia 2017 r.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »