Odpowiedzialność cywilna placówki w umowie

Dodano: 27 listopada 2015
Odpowiedzialność cywilna placówki w umowie

Dyrektorzy coraz częściej sięgają po możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z personelem. Częstą praktyką szpitali jest wprowadzanie do nich zapisów, które przenoszą odpowiedzialność cywilną na lekarza, pielęgniarkę czy innego zleceniobiorcę i zwalniają z odpowiedzialności sam szpital.

Taki zapis nie wywoła skutków prawnych, a szpital musi liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W pierwszej z nich np. mamy do czynienia z lekarzem, który popełnił błąd podczas zabiegu. W takim przypadku podstawą odpowiedzialności jest art. 33 ustawy o działalności leczniczej, jeśli lekarz prowadzi praktykę wyłącznie w ramach szpitala, w którym doszło do wyrządzenia szkody, albo art. 430 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby. Zastosowanie tego przepisu jest możliwe, uwzględniając stosowany w polskich szpitalach model podległości służbowej lekarza względem ordynatora lub kierownika oddziału.