inwestycje

Uruchomiono system do oceny wniosków inwestycyjnych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) uruchomiono system IOWISZ. W systemie teleinformatycznym IOWISZ (www.iowisz.ezdrowie.gov.pl) wypełnimy wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie minister zdrowia o wojewoda wykorzystają go do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu opinii prezesa albo dyrektorów NFZ. System umożliwia także  wstępną samoocenę przygotowywanej inwestycji.

Wchodzi w życie 30 sierpnia: zmiany w sposobie wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1355) ma zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia opinii o celowości inwestycji. Opinie te będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, dlatego też ustawodawca dąży, aby były one wydawane na podstawie racjonalnych przesłanek i w sposób rzeczywisty odpowiadały na istniejące potrzeby zdrowotne.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące sposobu wydawania opinii o celowości inwestycji, zarówno w zakresie procedury, jak i przesłanek uzasadniających wydanie opinii pozytywnej.

Opinie o celowości inwestycji w województwie wydawane będą wyłącznie na podstawie:

1)  informacji przedstawionych we wniosku o wydanie opinii;

2)  priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

3)  danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

4)  map potrzeb zdrowotnych (Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej);

5)  opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;

6)  opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;

7)  informacji przedstawionych w innych złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Procedura wydawania opinii o celowości inwestycji będzie się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania opinii pozytywnej nie będzie mogła być wyższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w formularzu. Uzyskanie liczby punktów mniejszej niż minimalna, skutkować będzie wydaniem opinii negatywnej.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel