szpitalny oddział ratunkowy

Nowy harmonogram wdrażania zmian w SOR

Od 1 lipca obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2020 poz. 1145), która zmienia daty dostosowania się do nowych wymogów przez te oddziały.

1 stycznia 2021 r.

Stworzenie systemu triażowania pacjentów i odpowiednie wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych.

30 czerwca 2021 r.

Czas, w którym lekarz systemu może być ordynatorem SOR.

1 lipca 2021 r.

Wydzielenie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, który ma być zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu dla pieszych i podjeździe specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Wyposażenie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć w co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem i wózkiem-wanną, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich; a także zapewnienie w nim gabinetów do przeprowadzenia segregacji medycznej .

Możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną.

Zlokalizowanie SOR w szpitalu, w którym znajdują się oddziały: chirurgii ogólnej z częścią urazową lub chirurgii dziecięcej, chorób wewnętrznych lub pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, pracownia diagnostyki obrazowej, a także miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1 stycznia 2022 r.

Obowiązek posiadania przez szpitalne oddziały ratunkowe lotnisk lub lądowisk.

Rząd przyjął: zmiany w kolejkach na SOR

Grupowanie pacjentów w SOR-ach według stopnia pilności udzielenia świadczenia, czyli stanu zagrożenia życia i zdrowia będzie obowiązkowe – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty 5 lutego przez rząd.

Dodatkowo powstanie system przetwarzający dane o liczbie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, kategorii przypisanej im w wyniku tzw. segregacji medycznej i czasie oczekiwania na pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym, który umożliwi bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy przez lekarza SOR.  Do 2027 r. to zadanie ma realizować Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.  

Kolejnym rozwiązaniem będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska będzie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu. Na tzw. ostre dyżury będą kierowane karetki pogotowia. Harmonogramy dyżurów ustali wojewoda na wniosek szpitali w porozumieniu z NFZ. Harmonogramy będą zamieszczane na stronach WWW wojewody i NFZ - pacjenci będą mogli sprawdzić, do którego szpitala najlepiej się udać.

Zaproponowano także zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Po zmianach szpitale ogólnopolskie (np. szpitale kliniczne) będą mogły udzielać tych świadczeń, jeśli mają szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy.

Projekt rozporządzenia: szpitalne oddziały ratunkowe bez wymogu posiadania lądowiska

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zakłada odstąpienie od wymogu obligatoryjnego posiadania lotniska bądź lądowiska przy szpitalnym oddziale ratunkowym. Obecnie obowiązujące przepisy zakładały spełnienie tego wymogu do końca 2016 roku.

Kierownicy podmiotów leczniczych wskazywali na trudności w zrealizowaniu inwestycji budowy lotniska lub lądowiska, m.in. brak środków finansowych (zwłaszcza na lotniska wyniesione) oraz trudności architektoniczne i budowlane (gęsta zabudowa, sąsiedztwo wysokich obiektów, tereny podlegające szczególnej ochronie, uciążliwość lądowiska dla użytkowników pobliskich nieruchomości).

Wprowadzenie wymagań dotyczących obligatoryjnego posiadania lądowiska spowodowałoby brak możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitalny oddział ratunkowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez część podmiotów niespełniających tych wymagań, a tym samym likwidację SOR i dalsze jego funkcjonowanie w charakterze izby przyjęć. Ograniczyłoby to zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i niższy poziom finansowania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozbawiłoby to część społeczeństwa właściwej opieki w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Konieczne jest wejście w życie regulacji 1 stycznia 2017 r. W tym terminie miały bowiem wejść w życie uchylane przepisy rozporządzenia określające wymagania dla lotniska lub lądowiska.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel