Prezydent podpisał: ustawa o zdrowiu publicznym

Dodano: 28 października 2015

Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, wskazuje podmioty realizujące te zadania oraz określa podmiot, którym jest minister właściwy do spraw zdrowia, koordynujący ich realizację. Zadania z zakresu zdrowia publicznego będą realizowały organy administracji rządowej, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia.

Koordynatorem realizacji tych zadań będzie minister właściwy do spraw zdrowia, jednak ustawa dopuszcza, że zadania te będzie realizował pełnomocnik rządu do spraw zdrowia publicznego.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,

3) promocję zdrowia,

4) profilaktykę chorób,

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji,

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,

10) obszar aktywności fizycznej.

Podstawą do podejmowanych działań w tych zakresach będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy program ma zostać przyjęty na lata 2016-2020. W 2016 roku na NPZ rząd przeznaczy 140,7 mln zł.

Program pozwoli skuteczniej zapobiegać chorobom oraz przyczyni się do wzmocnienia i podniesienia jakości zdrowia obywateli. Osiągnięte to zostanie m.in. przez kampanie edukacyjne, promowanie spożycia zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja, zaburzenia nerwicowe), wczesną diagnostykę chorób i rozwój badań naukowych. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ ma doprowadzić do korzystnych zmian zdrowotnych, w tym do zmniejszenia odsetka palących o 2% do 2020 roku, zatrzymania wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku, zmniejszenia liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 roku. Długofalowym efektem będzie wydłużenie życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat w 2030 roku oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 do 6 lat.

Słowa kluczowe:
zdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »