Już dziś przygotuj się do wystawiania e-recept od 8 stycznia 2020

/appFiles/site_102/images/autor/lXPWg0IViYnk8dj.jpeg

Autor: Katarzyna Włodarczyk

Dodano: 22 października 2019
Już dziś przygotuj się do wystawiania e-recept od 8 stycznia 2020

Żeby wystawiać e-recepty, co będzie obowiązkowe od początku przyszłego roku, musisz się włączyć do Platformy P1. To rozwiązanie ma poprawić jakość obsługi pacjentów i wyeliminować problem nieczytelnych recept. Sprawdź, jak krok po kroku to zrobić.

Powodem powstania „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) był zamiar budowy elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, dzięki której umożliwiony zostałby - zarówno organom administracji publicznej, jak i pacjentom – dostęp do zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych oraz w zależności od potrzeb, możliwość ich analizy. Obecnie zakres funkcjonowania Platformy regulują przede wszystkim przepisy z ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Sprawdź, czym jest i jak się do niej podłączyć.

Jako ostateczni odbiorcy danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, wskazywani są przede wszystkim:

 • usługobiorcy - pacjenci,

 • pracownicy medyczni,

 • usługodawcy - zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą,

 • apteki,

 • administracja publiczna,

 • NFZ,

 • podmioty realizujące świadczenia resortowe, m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czym właściwie jest Platforma P1

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1 obsługuje system informacji w ochronie zdrowia, w którym to systemie przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia. Docelowo, na Platformie P1 mają znaleźć się informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Administratorem systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, odpowiedzialnym za jej dostarczenie i utrzymanie, zarządzanie nią oraz zapewnienie bezpieczeństwa i integralności udostępnianych danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jest to jednostka podległa ministrowi zdrowia. Zadaniem, do którego powołano CSIOZ jest dostarczenie oraz utrzymanie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności udostępnianych i pobieranych danych, a także nadawanie uprawnień dostępu do danych.

Podsystemy i aplikacje Platformy P1

Warto w tym miejscu wymienić podsystemy oraz aplikacje, które mają funkcjonować w ramach Platformy P1 i wpłyną na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem, sprawozdawczością, publikowaniem informacji w obszarze zdrowia. Wśród podsystemów i aplikacji można zatem znaleźć: Portal - Platforma Publikacyjna, Internetowe Konto Pacjenta, Aplikację Usługodawców i Aptek, System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne, System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty, System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania, System Obsługi Rejestrów – Rejestry,, System Obsługi Rejestrów – Słowniki, System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie danymi podstawowymi, Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty, Hurtownia Danych Monitorowanie, System Wykrywania Nadużyć.

Jakie szczegółowe możliwości daje Platforma P1

Co ogólnie znajdziemy w Platformie P1 wskazane zostało powyżej, warto jednak przybliżyć możliwości platformy, które wynikają z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zatem, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych to system teleinformatyczny, który umożliwia przede wszystkim:

 • dostęp pacjentów do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w systemie informacji medycznej oraz raportów z udostępnienia danych ich dotyczących;

 • składanie przez pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych oświadczeń poprzez Internetowe Konto Pacjenta, a dotyczących dostępu do dokumentacji medycznej, zgody na udzielanie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;

 • przekazywanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji o wystawionych zaświadczeniach lekarskich,

 • przekazywanie przez podmiot finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej informacji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorców;

 • przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej;

 • wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia;

 • wymianę dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne;

 • dostęp podmiotów prowadzących rejestry medyczne, w zakresie realizowanych zadań i posiadanych uprawnień, do danych przetwarzanych w systemie informacji medycznej (SIM), za pośrednictwem Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych;

 • dostęp jednostek samorządu terytorialnego do danych przetwarzanych w SIM, umożliwiający realizację zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak się podłączyć do Platformy P1

Zgłoszenie gotowości podłączenia przez świadczeniodawcę do Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych następuje przez złożenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosku - deklaracji gotowości w postaci elektronicznej. Podłączenie od systemu możliwe jest po akceptacji zgłoszonej gotowości.

Podmiot leczniczy, przed złożeniem wniosku o dostęp do systemu Platformy P1, przede wszystkim, musi mieć konto w Rejestrze Podmiotów Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) oraz mieć przypisaną księgę rejestrową do konta, bowiem złożenie wniosku następuje przez RPWDL – oczywiście po zalogowaniu się. Jeśli takiego konta podmiot leczniczy nie ma, konieczne będzie jego założenie. Dopiero po zalogowaniu się do RPWDL, możliwe będzie utworzenie wniosku.

Złożenie wniosku przez aptekę następuje natomiast przy wykorzystaniu Rejestru Aptek. W tym przypadku warto pamiętać, aby przed złożeniem wniosku zweryfikować poprawność i kompletność danych kierownika apteki (punktu aptecznego), i dopiero po upewnieniu się co do prawidłowości danych, rozpocząć składanie wniosku. Warto wspomnieć także, że do złożenia wniosku konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego przez kierownika apteki (punktu aptecznego).

Korzyści płynące z wprowadzenia Platformy P1

Jak wskazuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia realizacja projektu przyczyni się m.in. do poprawy jakości obsługi pacjentów dzięki lepszej jakości i dostępności do informacji o stanie zdrowia pacjentów i ich danych medycznych, do usprawnienia obsługi pacjenta (możliwość elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych), elektronicznej obsługi recept, skierowań, a w konsekwencji wsparcia systemu kolejkowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Platforma ta umożliwia także dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania oraz ma zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych medycznych oraz dostęp do informacji medycznych przy wykorzystywaniu portali internetowych.

Autor: Katarzyna Włodarczyk

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »