Wzór recepty

załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 62)

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 779)

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 779)

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 779)

Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz.U. z 2013 r. nr 1332).

Wzór skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 731)

Wzór wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 731)

Wzór wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 731)

Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego

Pacjent musi zostać poinformowany o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniach oraz możliwych do przewidzenia następstwach badania lub zabiegu wraz z konsekwencjami jego ewentualnego zaniechania. W tym celu podpisuje stosowne oświadczenie (opracował: ŁUKASZ SIUDAK).