leczenie

Konsultacje: zmiany dot. gromadzenia informacji w związku z leczeniem onkologicznym

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych proponuje zmiany w zakresie tych informacji.  Mają one dotyczyć między innymi informacji gromadzonych w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, udzielanych na podstawie karty onkologicznej.

Pierwsze zmiany dotyczyć mają informacji gromadzonych w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, udzielanych na podstawie karty onkologicznej. Propozycje zmian odpowiadają nowym rozwiązaniom z zakresu tzw. pakietu onkologicznego w zakresie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, które mają zostać wprowadzone po uchwaleniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dodatkowo przyjęto, że wszystkie najważniejsze informacje będą przekazywane w postaci elektronicznej.

Zmianie uległy również zasady przekazywania informacji dotyczących pierwszych wolnych terminów - po wejściu w życie nowych przepisów dane dotyczące wolnych terminów mają być przekazywane według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie - ma to na celu uniknięcie dotychczas występujących niejasności i nieporozumień na linii świadczeniodawcy - Fundusz.

Przepisy uwzględniają też między innymi rozszerzenie niektórych uprawnień kobiet w ciąży, również ciąży powikłanej. Są to zmiany wynikające między innymi z wejścia w życie tzw. ustawy za życiem.

Projekt wprowadza obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących na procedury: wszczepienia albo wymiany protezy ślimaka lub wszczepienia albo wymiany wielokanałowej protezy ślimaka oraz wymiany elektronicznych protez słuchu - procesora mowy.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 lipca 2017 r. 

Projekt MZ: zmiana wymogów sprzętowych i osobowych w leczeniu szpitalnym

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który zakłada wyodrębnienie trzech nowych świadczeń gwarantowanych oraz istotną zmianę wymogów dla kilku dotychczasowych rodzajów świadczeń, zwłaszcza w zakresie radioterapii.

Zmiany mają dotyczyć następujących świadczeń gwarantowanych:

- „Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych” - usunięcie możliwości udzielania tych świadczeń przez lekarzy, którzy mają specjalizację w dziedzinie angiologii oraz doprecyzowanie, że wymagane doświadczenie w wykonywaniu zabiegów przezskórnych to co najmniej 150 samodzielnych zabiegów angiografii oraz co najmniej 150 zabiegów z neuroradiologii zabiegowej, w tym co najmniej 50 samodzielnych;

- „Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D” -ograniczenie liczby wymaganych etatów techników elektroradiologii do co najmniej 2 na każdy akcelerator (poprzednio zawsze 4), zmiany wymagań sprzętowych, w tym parametrów megawoltowych aparatów terapeutycznych, ilości stacji systemu planowania radioterapii oraz zestawów do unieruchamiania pacjentów, nowe elementy wyposażenia w postaci zestawów do dozymetrii in-vivo (co najmniej 2) oraz komputerowego systemu zarządzania radioterapią, rejestracji i archiwizacji danych;

- „Teleradioterapia niekoplanarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki” - ograniczenie liczby wymaganych techników elektroradiologii do co najmniej 3 etatów na każdy akcelerator (poprzednio zawsze 10), zmiany zakresu wyposażenia świadczeniodawcy, w tym ograniczenie wymaganej liczby akceleratorów liniowych do 2 (poprzednio 3), stacji systemu planowania radioterapii do jednego na urządzenie (poprzednio zawsze 2) oraz zestawów do dozymetrii in-vivo do 2 (poprzednio 3), pominięcie wymogu posiadania fantomu wodnego i wprowadzenie obowiązkowego systemu planowania dla stereotaktycznych technik niekoplanarnych, jak również systemu do weryfikacji dynamicznych planów leczenia;

- „Brachyterapia z planowaniem 3D” - wprowadzenie w zakresie personelu obligatoryjnie pielęgniarki (co najmniej 1 etat) oraz inspektora ochrony radiologicznej (co najmniej 1 etat), ograniczenie wymaganej liczby aparatów do brachyterapii do jednego (poprzednio 2);

- „Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie” - wprowadzenie wymogu posiadania przez świadczeniodawcę oddziału chirurgii ogólnej oraz usunięcie z katalogu lekarzy uprawnionych w tym zakresie specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej;

- „Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku” - zwiększenie wymaganej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej do co najmniej 6 etatów (poprzednio 4), ograniczenie częstotliwości weryfikacji planu leczenia do pierwszego seansu terapeutycznego (poprzednio po każdym seansie).

Przy leczeniu szpitalnym proponuje się dodanie nowej procedury związanej z podaniem immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej. Nowelizacja przewiduje również wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń „Replantacja kończyny górnej” oraz „Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak)”.

Świadczeniodawcy, którzy nie spełnią nowych wymogów, będą mogli udzielać świadczeń na dotychczasowych zasadach do momentu wygaśnięcia umowy z NFZ, jednak nie dłużej niż do 1 sierpnia 2017 r.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel