podstawowa opieka zdrowotna

Do 1 lutego konsultacje projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) ma kompleksowo regulować zagadnienia związane z udzielaniem świadczeń POZ. Proponowane zmiany dotyczą m.in. kwalifikacji osób udzielających świadczeń POZ, organizacji udzielania świadczeń, koordynacji opieki nad pacjentem.

W projekcie proponuje się utworzenie zespołów POZ, w skład których wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Mogą oni pracować w różnych placówkach medycznych, gdyż będzie obowiązywać zasada składania odrębnych deklaracji wyboru poszczególnych członków zespołu. Członkowie zespołu POZ mają prowadzić wzajemne konsultacje, przekazywać sobie informacje o pacjencie oraz podejmować wspólne działania w procesie diagnozowania i leczenia.

Projekt zakłada zawężenie kręgu lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, którzy będą mogli przyjmować deklaracje wyboru. Lekarzem POZ będzie mógł być jedynie lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej (ewentualnie odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie) albo specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Wyjątkowo uprawnienia w tym zakresie będą mieć również lekarze innych specjalności – pod warunkiem nieprzerwanej pracy w POZ przez okres 3 lat przed wejściem w życie ustawy i posiadania w tym czasie aktywnej listy pacjentów. Lekarze bez takiego doświadczenia zawodowego będą mogli udzielać świadczeń wyłącznie do 31 grudnia 2025 r.

Podobne zasady mają obowiązywać w odniesieniu do pielęgniarek i położnych. W pierwszym przypadku preferowany będzie tytuł specjalisty lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, internistycznego lub opieki długoterminowej. W przypadku położnych wymagany będzie tytuł specjalisty lub kurs w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Zakłada się również wprowadzenie opieki zintegrowanej nad pacjentami z chorobami przewlekłymi – listę chorób określi w rozporządzeniu minister zdrowia. Opieka ta będzie prowadzona na podstawie indywidualnego planu leczenia pacjenta. Zadaniem lekarza POZ będzie zapewnienie pacjentowi badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych we współpracujących z nim placówkach medycznych. Objęcie tym rodzajem opieki będzie zależne od woli samego pacjenta, który złoży odpowiednie oświadczenie dołączane do dokumentacji medycznej. Opieka zintegrowana będzie finansowana z tzw. budżetu powierzonego, poprzedzonego rocznym pilotażem programu, który odbędzie się w 2018 roku.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel