Konsultacje Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Dodano: 8 grudnia 2015

Do 16 grudnia trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Program będzie wydawany na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 11 września o zdrowiu publicznym. Zgodnie z ustawą zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń dla zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych;
 • promocję zdrowia;
 • profilaktykę chorób;
 • działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu
 • do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
 • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych.

Zadania te zostały przyporządkowane do poszczególnych celów operacyjnych, określonych na podstawie prognoz i analizy sytuacji zdrowotnej i demograficznej, a także danych o rozpowszechnieniu czynników ryzyka.

Jako cele operacyjne przyjęto:

 • poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa;
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;
 • ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji
 • psychoaktywnych;
 • poprawę zdrowia psychicznego;
 • ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka dla zdrowia somatycznego;
 • poprawę zdrowia osób starszych.

Zadania określone w programie mają dwojaki charakter.

Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej lub zadania wynikające z ustaw nakładających poszczególne obowiązki na samorządy.

Druga grupa zadań obejmuje nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację programu.

Nadrzędnym celem, który powinien być osiągnięty przez realizację programu jest wydłużenie życia w zdrowiu i dobrej jakości życia przez oddziaływanie na czynniki ryzyka i społeczne nierówności w zdrowiu.

Wprowadzenie programu umożliwi osiągnięcie wielu korzystnych efektów, wśród których do najważniejszych należy zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka odpowiedzialne za większość przewlekłych chorób niezakaźnych.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegające na zwiększaniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyce chorób, tworzeniu środowisk sprzyjających zdrowiu, ułatwianiu podejmowania wyborów prozdrowotnych przyczynią się do dalszego wydłużenia życia, w tym życia bez choroby i niepełnosprawności, zmniejszenia zapadalności, chorobowości i przedwczesnej umieralności – przede wszystkim z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych. Interwencje muszą być prowadzone z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania nierównościom społecznym w zdrowiu.

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego przyczyni się do wielu korzystnych zmian zdrowotnych.

Podstawowe z nich obejmą:

 • zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 r.;
 • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 r.;
 • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 r.;
 • zmniejszenie liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 r.;
 • długofalowym efektem będzie wydłużenie trwania życia do 78 lat (mężczyźni) i 84 lat
 • (kobiety) w 2030 r. oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między
 • kobietami a mężczyznami z 8 lat do 6 lat.
Słowa kluczowe:
Ministerstwo Zdrowia

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »