Weszło w życie 9 marca: zmiany w kryteriach oceny ofert

Dodano: 9 marca 2017

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 498) dotyczy niemal wszystkich rodzajów świadczeń w zbliżających się postępowaniach konkursowych.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zmiany dotyczą wymogów dotyczących personelu dla świadczeniodawców o obszarze zabezpieczenia do 50 tysięcy pacjentów - zwiększono wartość punktowej dla pielęgniarki posiadającej specjalizację w określonej dziedzinie w wymiarze 2 etatów (z 4 do 5) oraz zmniejszenie wartości w wypadku pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w wymiarze 1 etatu (z 2 do 1).

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Nowelizacja przewiduje szersze zmiany w odniesieniu do świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczą one wymagań sprzętowych przy świadczeniach w zakresie okulistyki dla dorosłych i dla dzieci (usunięcie kryterium posiadania tonometru aplanacyjnego). W wypadku świadczeń związanych z leczeniem wad postawy u dzieci i młodzieży zrezygnowano z oceniania czasu pracy lekarzy specjalistów, podwyższono wartości dla aparatów USG i RTG (z 2 do 3) oraz rozbudowano kryteria realizacji wybranych świadczeń towarzyszących. Zmiany dotknęły również jakościowych kryteriów wspólnych dla świadczeń AOS poprzez dodatnie wartości dla realizacji umowy o tym samym profilu w wyodrębnionej poradni dla dzieci. Ponadto dokonano zmian wartości punktowych w świadczeniach diagnostycznych kosztochłonnych (gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

W zakresie leczenia szpitalnego zmiany dotyczą zarówno hospitalizacji (kardiologia), jak i świadczeń planowych (diabetologia dla dorosłych i dzieci oraz ginekologia onkologiczna) oraz kryteriów wspólnych. Nowelizacja przewiduje również dodanie nowego świadczenia gwarantowanego „Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego” oraz wspólnych kryteriów dla świadczeń kompleksowych. Podobnie jak w wypadku nocnej i świątecznej opieki, w związku z planowanym wejściem w życie tzw. sieci szpitali, nowe kryteria oceny ofert będą miały niewielkie znaczenie, gdyż postępowania konkursowe przeprowadzane będą prawdopodobnie jedynie w odniesieniu do 9 procent środków przeznaczonych na leczenie szpitalne.

Opieka psychiatryczna i rehabilitacja  

Niewielkie zmiany wprowadzono w opiece psychiatrycznej i terapii uzależnień i dotyczą w zasadzie jedynie zwiększenia wartości punktowej dla specjalisty psychoterapii uzależnień przy świadczeniach dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielanych w hostelu (z 16 na 18 albo z 20 na 36). Zmiany w rehabilitacji leczniczej dotyczą tylko modyfikacji nazewnictwa dwóch przedmiotów postępowania konkursowego w tym rodzaju.

Szersze zmiany dotyczą leczenia stomatologicznego – wprowadzono całkowitą nową treść kryteriów w tym zakresie. Zmiany mają bardzo szeroki charakter i obejmują w zasadzie wszystkie kategorie kryteriów i wszystkie postępowania konkursowe.

Brak jest jednocześnie jednoznacznego kierunku zmian w leczeniu stomatologicznym. W niektórych kategoriach obniżono wartości punktowe związane z personelem, by w innych dokonać ich podwyższenia (np. w leczeniu ogólnostomatologicznym specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej przy 100 procent czasu pracy z 15 na 16 pkt; specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z 10-letnim stażem przy 25 procent czasu pracy z 7 na 3 pkt).

Zmiany dotknęły również kryteriów sprzętowych, na przykład w leczeniu ogólnostomatologicznym aparat RTG będzie punktowany tylko, gdy znajduje się w miejscu udzielania świadczeń, a nie w lokalizacji, przy jednoczesnym obniżeniu wartości punktowej z 2 do 1 pkt.

Gabinety dentystyczne 

Nowelizacja przewiduje także szersze kryteria dotyczące dostępności, na przykład w leczeniu ogólnostomatologicznym punktowana będzie już nie tylko dostępność w soboty, ale również dostępność 2 dni po godzinie 18, oraz modyfikacje w kryterium kompleksowości, na przykład obniżenie wartości punktowej za udzielanie świadczeń bez udziału podwykonawców.

W zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie zmiany dotyczą jedynie rozbudowania kryterium kompleksowości przy badaniu metodą pozytonowej tomografii emisyjnej o 6 dodatkowych okoliczności.

Niewielkie zmiany przewiduje się również w świadczeniach ratownictwa medycznego poprzez modyfikację wymagań w odniesieniu do pacjentów z otyłością – punktowane będzie jedynie wyposażenie wszystkich, a nie jednego środka transportu sanitarnego z jednoczesnym obniżeniem wymaganego obciążenia noszy z 200 do 170kg.

W odniesieniu do świadczeń wysokospecjalistycznych zmiany mają dotyczyć tylko kryteriów personelowych i kompleksowości przy operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u osób poniżej 18. roku życia.

W zakresie programów zdrowotnych przewiduje się wprowadzenie nowego przedmiotu postępowania „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką” wraz z odrębnymi kryteriami oceny.

Przy programach lekowych modyfikacje dotyczą zarówno programów nieonkologicznych (możliwość zapewnienia magistrów farmacji w lokalizacji, a nie w oddziale lub poradni), jak i onkologicznych (zmiana punktacji za kwalifikacje pielęgniarek i położnych).

Nowelizacja weszła w życie 9 marca, przy czym do postępowań konkursowych wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się dotychczasowe kryteria oceny ofert.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »