Wzór książeczki zdrowia dziecka

załącznik nr 6 do rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.. poz. 2069)

Wzór orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy wydanego na podstawie skierowania na badania lekarskie (badanie wstępne/okresowe/kontrolne)

załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz.U. z 2015 r. poz. 457)

Wzór orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy wydanego na podstawie skierowania na badania lekarskie (badanie wstępne/okresowe/kontrolne)

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz.U. z 2015 r. poz. 457)

Wzór rejestru wydanych orzeczeń o zdolności/niezdolności do pracy

załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz.U. z 2015 r. poz. 457)

Wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne)

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz.U. z 2015 r. poz. 457)

Wzór oświadczenia o braku upoważnienia do dostępu do dokumentacji

Pacjent ma prawo nikogo nie upoważniać do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Stosowne oświadczenie należy zamieścić w jego indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (opracowała: AGNIESZKA SIEŃKO).

Wzór oświadczenia o braku upoważnienia do zasięgania informacji o stanie zdrowia

Pacjent ma prawo nikogo nie upoważniać do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Stosowne oświadczenie należy zamieścić w jego indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (opracowała: AGNIESZKA SIEŃKO).

Wzór oświadczenia pacjenta do otrzymywania informacji o stanie zdrowia

Pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą. Należy go zamieścić w jego indywidualnej dokumentacji wewnętrznej (opracowała: AGNIESZKA SIEŃKO).  

Wzór upoważnienia pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo upoważnić inną osobę do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej. Upoważnienie obejmuje prawo do wglądu, uzyskiwania kopii, wyciągów lub odpisów dotyczącej mnie dokumentacji medycznej. Stosowne oświadczenie należy zamieścić w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta (opracowała: AGNIESZKA SIEŃKO).  

Wzór karty zgonu

załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231)