konkurs

Wchodzi w życie 20 grudnia: zmiany w konkursach na stanowiska kierownicze

Nowe rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2016 r. poz. 1957) mają na celu przyspieszenie procedury konkursowej.

Skrócono termin na składanie ofert konkursowych do minimum 10 dni (poprzednio minimum 30 dni) oraz na zawiadomienie członków komisji o jej posiedzeniu (z minimum 7, a nie 14-dniowym wyprzedzeniem).

Zastąpiono także obligatoryjne ogłoszenie o konkursie w prasie ogólnopolskiej, wymogiem opublikowania ogłoszenia jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego. Treść ogłoszenia o konkursie została uzupełniona o miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur (poprzednio wystarczyło jedynie wskazanie terminu).

W nowelizacji przewidziano ponadto ułatwienia w zakresie wymaganych od kandydatów dokumentów. Obecnie dopuszczalne będzie poświadczanie za zgodność przez samego kandydata kopii dokumentów odnoszących się do jego dorobku i kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane jedynie w przypadku konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego (nie może być ono starsze niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia kandydatury). W przypadku konkursów na pozostałe stanowiska kierownicze wystarczy złożenie przez kandydata pisemnego oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Nowelizacja wchodzi w życie 20 grudnia 2016 r. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wskazaną datą zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel