Zmiany zasad wyboru kierowników - kto będzie kierował szpitalem

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą że konkurs na kierownika placówki medycznej będzie można ogłosić nawet wtedy, gdy jeszcze ktoś sprawuje swoją funkcję. Procedury mają przyspieszyć proces. Ale jakie to ma wady?

Organy tworzące tracą możliwość powoływania zastępców dyrektorów, np. w szpitalach. Konkurs przeprowadza się obowiązkowo na stanowiska:

  • kierownika placówki;

  • zastępcy kierownika;

  • gdy kierownik nie jest lekarzem;

  • ordynatora;

  • naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;

  • pielęgniarki oddziałowej.

Kandydatów ocenia komisja. Zgodnie z projektem rozporządzenia zmienić ma się jej skład, gdy wybierany będzie zastępca kierownika. Wtedy zamiast od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w skład komisji ma wchodzić tylko jeden oraz od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego.

Chyba że o stanowisko zastępcy kierownika ubiega się kierownik podmiotu lub jego zastępca – wówczas w skład komisji wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego.

Ma być też mniej biurokracji. Przewiduje się m.in. zwolnienie przewodniczącego komisji w konkursie na stanowisko kierownika z obowiązku przekazywania samorządowi przyjętego regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie. A przy wyborze wiceszefa placówki przyjęty regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie ma być również przekazywany kierownikowi podmiotu leczniczego – jako właściwemu podmiotowi.

Jedną z ważniejszych zmian jest skrócenie terminów postępowania konkursowego. Zgodnie z nowelizacją, termin na powołanie komisji konkursowej musi być wyznaczony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem jest to termin maksymalny. Przy tym możliwe będzie wszczęcie procedury konkursowej jeszcze przed dniem zwolnienia danego stanowiska, jeżeli kierownik dysponuje informacją, że powstanie wakat na danym stanowisku oraz kiedy to nastąpi.

Zgodnie z nowymi przepisami skrócony ma zostać również termin dla związków zawodowych do wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej (wyniesie do 7 dni) oraz powiadomienia członków komisji o planowanym posiedzeniu (informacja ta ma być przekazana minimum 7 dni przed posiedzeniem).

Co istotne zmiany przewidują, aby wśród przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego oraz podmiotu tworzącego, w komisji znalazł się przynajmniej jeden lekarz.

Projektowane jest również wprowadzenie obostrzenia, aby w skład przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego oraz podmiotu tworzącego wchodziły osoby z wyższym wykształceniem.

Zmianie podlegać też będą zasady informowania o konkursach. Mają być publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego wojewody oraz na stronie internetowej BIP podmiotu tworzącego. Kolejne uproszczenia to m.in. zniesienie składania zaświadczenia o niekaralności – będą obowiązywać po zmianach tylko kierownika. Ale wprowadzony zostanie obowiązek przedłożenia oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Co jest tu kluczowe, przyszli szefowie placówek i ich zastępcy obowiązkowo będą musieli mieć wyższe wykształcenie. Podmiotami leczniczymi powinni zarządzać odpowiednio przygotowani menedżerowie ochrony zdrowia, nie zaś osoby wybierane według politycznego klucza. Czy to się powiedzie, zobaczymy?

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
kierownik SPZOZkonkurs

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »