kierownik SPZOZ

Projekt MZ: dłuższy termin na składanie wniosków o przyznanie nagród rocznych dla kierowników

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nagroda roczna będzie mogła być przyznana niezależnie od rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców. Do wniosku konieczne będzie załączenie oświadczenia o braku okoliczności skutkujących pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotu w przypadku przyznania nagrody (poprzednio wymagane było oświadczenie o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Zmianie ma ulec również podmiot uprawniony do złożenia wniosku w wypadku państwowych jednostek organizacyjnych, które mają osobowość prawną. Proponuje się, aby tak, jak w przypadku jednostek budżetowych, wniosek składał dyrektor właściwego departamentu Ministerstwa Zdrowia (poprzednio statutowy organ nadzoru). Jednocześnie przewiduje się wydłużenie terminów na składanie wniosków z 3 do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot. Wzór wniosku - załącznik do rozporządzenia - ma pozostać niezmieniony.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel