kontrola

Sejm uchwalił: Kontrola NFZ będzie skuteczniejsza

Koncentracja służb kontrolnych NFZ, które obecnie funkcjonują w oddziałach wojewódzkich i centrali NFZ – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalony przez Sejm.

W praktyce będzie to przeniesienie uprawnień kontrolnych na poziom prezesa NFZ, a wydziały kontroli wojewódzkich oddziałów Funduszu zostaną włączone do departamentu kontroli w centrali NFZ.

Po zmianach, to prezes Funduszu będzie mógł przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustalenia z kontroli zamieszczane będą w jednym dokumencie: wystąpieniu pokontrolnym (rezygnacja z protokołu z kontroli). Komunikacja między prezesem NFZ, kontrolerami a podmiotem kontrolowanym ma być prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

W projekcie przewidziano utworzenie korpusu kontrolerskiego w centrali NFZ - wejdą do niego pracownicy Funduszu będący kontrolerami, którzy zostaną wyposażeni w kompetencje i narzędzia do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli.

Nowelizacja zakłada zakaz jednoczesnej kontroli ze strony ministra zdrowia i NFZ. Jednocześnie NFZ po przeprowadzeniu kontroli w danym zakresie nie będzie mógł ponownie skontrolować tego samego obszaru w tym samym podmiocie. Czas trwania wszystkich kontroli NFZ w jednostkach podmiotu kontrolowanego w roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć określonej liczby dni roboczych (z wyłączeniem kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego).

Liczba dni kontroli ma być powiązana z wielkością kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez NFZ w roku poprzednim. Przykładowo w przypadku kontraktu o wartości do 2 mln zł kontrola Funduszu będzie mogła trwać 12 dni. 

Czytaj więcej w Bibliotece wiedzy: Jak zmienią się zasady kontroli NFZ>>

Edyta Bielak-Jomaa

Edyta Bielak-Jomaa: Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos

Niedawno zakończyliśmy pierwsze kontrole w placówkach z sektora ochrony zdrowia. Teraz analizujemy te materiały. Co istotne, ewentualne stwierdzenie naruszeń przepisów RODO nie jest jednoznaczne z nałożeniem kary - rozmowa z DR EDYTĄ BIELAK-JOMAA, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy na podstawie przeprowadzonych dotąd przez UODO kontroli można wskazać, jakie są najczęstsze problemy dotyczące RODO, z którymi nie radzą sobie placówki ochrony zdrowia?

To, jakie problemy związane ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają placówki ochrony zdrowia, można wskazać na podstawie pytań kierowanych przez nie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Przez pierwsze pół roku stosowania nowego prawa wpłynęło ich ponad 150. Wynika z nich, że placówki ochrony zdrowia mają wątpliwości dotyczące m.in. tego, kto w określonych sytuacjach jest administratorem danych, czy w konkretnych przypadkach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Częstą, lecz niewłaściwą praktyką, było zawieranie takich umów między pracodawcami a jednostkami służby medycyny pracy w związku z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne. Innym sygnalizowanym nam problemem było poprawne zorganizowanie rejestracji i obsługi pacjentów w przychodniach. Dość często byliśmy też pytani o różne szczegółowe kwestie związane z monitoringiem wizyjnym.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel