Podwykonawcy świadczeniodawców NFZ

/appFiles/site_102/images/autor/xHmZKONdJqgLRhB.jpeg

Autor: Gabriela Jędrys

Dodano:

Podwykonawcy świadczeniodawców NFZ

Zasadą jest, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizowane są przez świadczeniodawców, którzy spełniają warunki określone przepisami prawa, zostali wybrani spośród oferentów w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zawarli umowę z NFZ.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dopuszcza jednak zmianę podmiotową po stronie świadczeniodawcy. Zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Co do zasady, umowy ze świadczeniodawcami nie zawierają zapisów o dopuszczalności dokonania cesji umowy w innym trybie.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

W praktyce przeniesienie prawa i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń, dotyczy realizacji całej umowy w określonym rodzaju świadczeń, względnie całego wyodrębnionego w niej zakresu.

Ponieważ w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, dopuszczalnym jest udzielanie świadczeń w poszczególnych zakresach z udziałem podwykonawców.

Wyrażenie „z udziałem podwykonawców”, oznacza że nie jest możliwe powierzenie podwykonawcy realizacji umowy w całym zakresie, bowiem wówczas doszłoby do faktycznego przeniesienia praw i obowiązków z umowy na podwykonawcę. I tak np. w przypadku zawarcia przez świadczeniodawcę umowy w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresach np. położnictwa i ginekologii, kardiologii i reumatologii, nie będzie możliwym zlecenie podwykonawcy realizacji świadczeń z zakresu kardiologii w całości, w pełnym zakresie.

Powierzenie wykonywania umowy podwykonawcy, nie wymaga wyrażenia przez Fundusz odrębnej zgody, a jedynie dopełnienia przez świadczeniodawcę formalności, określonych w umowach z NFZ, poprzez wprowadzenie do ich treści obowiązku przestrzegania warunków udzielania świadczeń, ustalonych w zarządzeniach Prezesa NFZ.

Podwykonawcy muszą spełniać takie same warunki udzielania świadczeń, jak świadczeniodawcy. Wykaz podwykonawców znajduje się w załącznikach do umów, bowiem już na etapie postępowania o zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca przedkłada dane podwykonawców w składanej ofercie.

Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i przepisach odrębnych, czyli przez podmiot spełniający takie same warunki jak dotychczasowy świadczeniodawca.

Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy.

Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w wykazie, lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany i wprowadzenia tej zmiany do umowy.

Z uwagi na nieuregulowanie w umowie z NFZ kwestii odpowiedzialności podwykonawcy wobec NFZ, stosuje się w tej materii zasady ogólne prawa cywilnego.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia-praktyczne warsztaty

Warszawa 27.listopada.2017

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie