Podwykonawcy świadczeniodawców NFZ

Zasadą jest, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizowane są przez świadczeniodawców, którzy spełniają warunki określone przepisami prawa, zostali wybrani spośród oferentów w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zawarli umowę z NFZ.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dopuszcza jednak zmianę podmiotową po stronie świadczeniodawcy. Zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach, jeżeli umowa o udzielanie świadczeń nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Co do zasady, umowy ze świadczeniodawcami nie zawierają zapisów o dopuszczalności dokonania cesji umowy w innym trybie.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

W praktyce przeniesienie prawa i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń, dotyczy realizacji całej umowy w określonym rodzaju świadczeń, względnie całego wyodrębnionego w niej zakresu.

Ponieważ w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, dopuszczalnym jest udzielanie świadczeń w poszczególnych zakresach z udziałem podwykonawców.

Wyrażenie „z udziałem podwykonawców”, oznacza że nie jest możliwe powierzenie podwykonawcy realizacji umowy w całym zakresie, bowiem wówczas doszłoby do faktycznego przeniesienia praw i obowiązków z umowy na podwykonawcę. I tak np. w przypadku zawarcia przez świadczeniodawcę umowy w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresach np. położnictwa i ginekologii, kardiologii i reumatologii, nie będzie możliwym zlecenie podwykonawcy realizacji świadczeń z zakresu kardiologii w całości, w pełnym zakresie.

Powierzenie wykonywania umowy podwykonawcy, nie wymaga wyrażenia przez Fundusz odrębnej zgody, a jedynie dopełnienia przez świadczeniodawcę formalności, określonych w umowach z NFZ, poprzez wprowadzenie do ich treści obowiązku przestrzegania warunków udzielania świadczeń, ustalonych w zarządzeniach Prezesa NFZ.

Podwykonawcy muszą spełniać takie same warunki udzielania świadczeń, jak świadczeniodawcy. Wykaz podwykonawców znajduje się w załącznikach do umów, bowiem już na etapie postępowania o zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca przedkłada dane podwykonawców w składanej ofercie.

Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i przepisach odrębnych, czyli przez podmiot spełniający takie same warunki jak dotychczasowy świadczeniodawca.

Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy.

Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w wykazie, lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany i wprowadzenia tej zmiany do umowy.

Z uwagi na nieuregulowanie w umowie z NFZ kwestii odpowiedzialności podwykonawcy wobec NFZ, stosuje się w tej materii zasady ogólne prawa cywilnego.

Autor: Gabriela Jędrys
Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »