Uniknij błędów w kontraktowaniu z NFZ

Kontraktowanie NFZ można uznać za rozpoczęte. Powoli, najpierw w dość niszowym rodzaju świadczeń, czyli lecznictwie uzdrowiskowym, teraz w opiece długoterminowej, NFZ się rozkręca. Uniknij pięciu najczęściej popełnianych błędów przez oferentów w postępowaniach w trybie konkursu ofert na zawieranie umów przez NFZ.

Od lat powtarzam do znudzenia, że do kontraktowania trzeba się przygotować odpowiednio wcześniej. Mimo że dużych postępowań konkursowych nie było od kilu lat, to praktyka pokazuje ciągle te same błędy popełniane podczas kontraktowania, które wykluczają na długi czas z działalności w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Potraktuj te błędy jako przestrogę.

Błąd nr 1 - Niezapoznanie się z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie, w jakim składana jest oferta

Gdy oferent nie zapoznał się szczegółowo z rozporządzeniami ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz zarządzeniami prezesa NFZ w zakresie warunków udzielania świadczeń w danym rodzaju, okazywało się już na wstępnym etapie postępowania, że oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków. Skutkowało to odrzuceniem oferty i wypadnięciem z gry. Częstą przyczyną odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymagań jest nieposiadanie wymaganego sprzętu lub personelu.

Błąd nr 2 - Kłamstwo ofertowe – złożenie oferty zawierającej nieprawdziwe informacje

Wykazanie w ofercie nieistniejącego sprzętu lub personelu, przedstawienie nieodpowiednich certyfikatów jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawierającej nieprawdziwe informacje. To skutkuje jej odrzuceniem.

Ponadto podanie w ofercie nieprawdziwych danych stanowi wykroczenie, opisane w art. 193 pkt 7) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zagrożone karą grzywny.

Za kłamstwo ofertowe NFZ uznaje również wykazanie posiadania sprzętu, który nie spełnia wymogów określonych w odrębnych przepisach. Zazwyczaj okoliczność ta wychodzi na jaw po przeprowadzonej przez pracowników NFZ kontroli, która ma zweryfikować prawdziwość złożonej oferty, ale nie zawsze tak będzie.  

Błąd nr 3 - Złożenie oferty bez zapoznania się z kryteriami wyboru ofert i punktacją za poszczególne kryteria

Ocena punktowa oferty odbywa się na podstawie ustalonych przez ministra zdrowia kryteriów wyboru ofert, którym przyznaje się poszczególną wartość punktową. W zależności od kryteriów punkty są dodawane lub odejmowane.

Punkty przyznawane są za kryterium jakości, kompleksowości, ciągłości, dostępności i ceny. NFZ odejmuje punkty za zakończoną negatywnym wynikiem kontrolę realizacji umowy lub stwierdzone inne nieprawidłowości.

Punkty przyznawane są za spełnienie warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych, tzw. rankingujących.

Suma wszystkich uzyskanych punktów decyduje o pozycji oferenta w rankingu oceny ofert i o tym, czy oferta znajdzie się poniżej czy powyżej tzw. linii odcięcia.

Nieznajomość kryteriów spowoduje że niekorzystnie sporządzony harmonogram udzielania świadczeń, obniży punktację za kryterium dostępności.

Brak świadomości zmiany przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich spowoduje że jako lekarz specjalista zostanie wykazany lekarz z dawnym I stopniem specjalizacji, który w rozumieniu prawa obecnie specjalistą już nie jest. To z kolei przyczyni się do przyznania ofercie znacznie mniejszej liczby punktów za kryterium jakości.

Błąd nr 4 - Wysyłanie oferty pocztą bądź kurierem

Sporządzona i zapakowana w odpowiedni sposób oferta musi być złożona we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Naturalne wydaje się, że ofertę można przesłać pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie do którego oferty mogą być złożone. W taki sposób skutecznie i z zachowaniem terminu nadawane są pisma do sądów, urzędów, w sprawach administracyjnych itp. Można również rozważać przesłanie oferty pocztą kurierską.

Te powszechnie obowiązujące zasady nie mają jednak zastosowania do skuteczności składania ofert.

Zgodnie ze szczegółowymi warunkami postępowania, oferta przesłana pocztą będzie uznana za złożoną w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do oddziału wojewódzkiego NFZ najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Nawet wcześniejsze wysłanie oferty nie zagwarantuje w tej sytuacji, że poczta bądź firma kurierska dostarczy przesyłkę na czas.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie samodzielne dostarczenie oferty do siedziby oddziału wojewódzkiego NFZ, gdzie oferent uzyska poświadczenie że oferta została złożona danego dnia oraz uzyska numer z rejestru ofert.

Błąd nr 5 - Uchybienie terminu do uzupełnienia oferty, wniesienia protestu

Terminy w postępowaniu konkursowym są szczególne. Np. na złożenie protestu przysługuje 7 dni roboczych od dnia podjęcia czynności przez komisję. Ale komisja konkursowa może zobowiązać oferenta do przedstawienia dokumentów w ciągu dosłownie kilku godzin, albo następnego dnia.

Nie oczekujmy, że w trakcie postępowania NFZ będzie przysyłał wezwania pocztą. Kontakt odbywa się wyłącznie mailowo i telefonicznie. Jeśli oferent nie wykona wezwania komisji w terminie, albo nie złoży w  terminie protestu, jego oferta zostanie odrzucona, a tym samym oferent zostanie wyeliminowany z postępowania.

Popełnienie choćby jednego z  błędów nr 1, 2, 4 i 5 będzie skutkować tym, że oferent nie stanie się świadczeniodawcą.

Popełnienie błędu nr 3 nie zawsze skutkuje niewybraniem oferty. Jednak zdawanie się w tym zakresie na szczęśliwy splot okoliczności jest co najmniej nierozważne.

Nie ma rady, trzeba zapoznać się z zasadami i uważnie tworzyć własną ofertę. A jeśli nie ma na to czasu, trzeba powierzyć pracę nad ofertą osobom, które nie ograniczą się do jej wypełnienia wyłącznie zgodnie ze wskazówkami oferenta.

Autor: Gabriela Jędrys

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »