Ogłoszono nowe konkursy unijne dla ratownictwa medycznego

D wa konkursy dla działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostały ogłoszone 1 października.

Celem działania 9.1. jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. W ramach działania zostaną utworzone dodatkowe jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, m. in. na podstawie danych demograficznych tak, aby zapewnić równy dostęp mieszkańców Polski oraz przebywających na jej terenie obcokrajowców do świadczeń ratownictwa medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe).

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Wsparte zostaną także istniejące jednostki systemu (szpitalne oddziały ratunkowe, lotnicze zespoły ratunkowe) i jednostki współpracujące z systemem (centra urazowe) w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.

Ponadto dofinansowana zostanie Infrastruktura transportu medycznego włącznie z całym niezbędnym, pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, tj. w zakresie lądowisk/lotnisk dla śmigłowców przy SOR, CU i jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz w zakresie infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do wsparcia ze środków POIŚ nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów.

Realizacja tych inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego przede wszystkim przez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego, zmniejszając tym samym wskaźnik liczby ludności przypadających statystycznie na 1 SOR do 152 tys. (obecnie 177,4 tys.) oraz zapewni zabezpieczenie przez centrum urazowe populacji minimum jednego miliona osób zamieszkujących obszar pozwalający na dotarcie z miejsca zdarzenia w czasie do 1,5 godziny.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;

 2. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, w których zgodnie z WPDSPRM (Wojewódzkimi Planami Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego) planowane jest utworzenie nowych CU;

 3. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadające w swej strukturze CU ujęte w WPDSPRM jako istniejące;

 4. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, w których zgodnie z WPDSPM planowane jest utworzenie SOR;

 5. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadające w swej strukturze SOR ujęty w WPDSPRM jako istniejący;

 6. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego – jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujęte w WPDSPRM.

Przeznaczenie

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

 1. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego wsparcia istniejącego SOR. Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako istniejące.

 2. Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności SOR niezbędne jest przeprowadzenie prac w zakresie budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego utworzenia SOR. Dotyczy SOR wpisanych do WPDSPRM jako planowane.

 3. Modernizacja istniejących centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu modernizacji centrum urazowego niezbędne są prace w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego i/lub budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego modernizacji centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako istniejące.

 4. Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie). W przypadku, kiedy w celu utworzenia centrum urazowego niezbędne są prace dotyczące szpitalnego oddziału ratunkowego i/lub budowy/remontu całodobowego lądowiska lub lotniska dla śmigłowców, prace te muszą zostać ujęte w zakresie rzeczowym projektu dotyczącego utworzenia centrum urazowego. Dotyczy CU wpisanych do WPDSPRM jako planowane.

 5. Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie). Dotyczy jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujętych w WPDSPRM.

 6. Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy. Dotyczy baz SP ZOZ LPR ujętych w WPDSPRM.

Do wsparcia ze środków POIŚ nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów.

Procedura

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym - projekty wpisujące się w typy projektów 1, 5 - i pozakonkursowym - projekty wpisujące się w typy projektów 2-4, 6. W przypadku tych drugich, wymagane będzie dokonanie dokładnej uprzedniej analizy zasadności i efektywności realizacji inwestycji przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI (Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych) w sektorze zdrowia.

Pozytywna opinia komitetu sterującego będzie warunkiem umożliwiającym złożenie przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

- dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa – 100%

- dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) 80% (woj. mazowieckie) lub 85% (pozostały obszar kraju).

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

Projekty wybierane do wsparcia muszą być zgodne z rekomendacjami komitetu sterującego. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji jest ich zgodność z uzgodnionym przez komitet sterujący planem działań. Skoordynowaniu podlegać będzie też podejście do pomocy publicznej. Zadaniem komitetu sterującego będzie również zapewnienie spójności zasad dla EFSI z mechanizmami dla wydatków krajowych.

Wybór projektów będzie bazował na danych wynikających z Wojewódzkich Planów Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (WPDSPRM).

Inwestycje będą realizowane wyłącznie w podmiotach mających umowę na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku poszerzenia działalności, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania ww. umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu. Podejście to ma na celu realizowanie wyłącznie inwestycji zweryfikowanych zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami, uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz dostępność infrastruktury.

Projekty będą oceniane pod względem efektywności kosztowej, w tym wpływu na dostępność oraz skuteczność świadczonych usług.

W zakresie działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, podczas wyboru projektów zastosowane zostaną kryteria badające ich wpływ na:

1. efektywność kosztową:

- z punktu widzenia inwestycji - osiągnięcie najlepszych efektów przy możliwie najniższych cenach,

- z punktu widzenia podmiotu leczniczego – promowanie wnioskodawców, którzy wykazują największą efektywność finansową, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia kosztów systemu ochrony zdrowia;

2. Dostępność:

- zwiększenie dostępności do pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia mierzone poprzez m.in. odległość od najbliższego SOR/ CU, liczbę mieszkańców przypadającą na dany SOR/CU;

3. Skuteczność:

- zwiększenie skuteczności udzielania pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia poprzez m.in. odniesienie się do parametrów takich jak skrócenie czasu dotarcia lotniczego zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia oraz przewiezienia pacjenta do najbliższego SOR, CU lub jednostki współpracującej z systemem,

- poprawa szybkości, zaawansowania technologicznego oraz poziomu precyzji diagnostyki, poprawa jakości i trafności wdrażanych metod leczenia – np. liczba stanowisk wstępnej intensywnej terapii, posiadanie możliwości odbioru danych medycznych transmitowanych ze środków transportu medycznego, posiadanie infrastruktury ICT .

Promowane będą projekty przewidujące rozwiązania zmniejszające zużycie energii oraz weryfikowane pod kątem stosowania usprawnień dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Wybór projektów dotyczących SOR/CU oparty zostanie na WPDSPRM. Kryteria będą definiować, które SOR, CU oraz najbardziej efektywna kosztowo infrastruktura transportowa w zakresie ratownictwa medycznego będą mogły uzyskać wsparcie.

Sfinansowane projekty muszą spełniać właściwe normy i standardy wymagane prawnie oraz posiadać możliwość funkcjonowania 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

II. Terminy naboru – obecne konkursy

Obecnie ogłoszono 2 konkursy dla działania 9.1. Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 2 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zakres obejmuje wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obydwa ogłoszone konkursy dotyczą powyższego zakresu, różnica między nimi dotyczy obszaru terytorialnego wsparcia (jeden konkurs jest przeznaczony dla podmiotów z terenu woj. mazowieckiego, drugi dla podmiotów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem woj. mazowieckiego).

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln euro.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:

1) dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa - 100 %;

2) dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) - 85 % (teren całego kraju, za wyjątkiem woj. mazowieckiego) lub 80 % (woj. mazowieckie).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 1. 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;

 2. 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska naziemnego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);

 3. 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego (z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);

 4. 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;

 5. 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), mające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia centrum urazowe, o którym mowa w ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).

Ważniejsze dokumenty aplikacyjne

 • wniosek aplikacyjny;

 • studium wykonalności;

 • dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko;

 • kosztorys inwestorski na roboty budowlane oraz wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny), sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) – dotyczy projektów w zakresie robót budowlanych;

 • dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot leczniczy (którego projekt dotyczy) umowy z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitalny oddział ratunkowy oraz potwierdzający zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiocie leczniczym w trybie stacjonarnym - aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu to 29 lipca 2016 r.

Weź udział w szkoleniu pt. "Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia", które odbędzie się 23 października w Warszawie.

Autor: Paweł Klawiter – Piwowarski, starszy specjalista w Pionie Doradztwa AMT Partner Sp. z o.o. fundusze unijne dla ochrony zdrowia
Słowa kluczowe:
środki unijne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »