Ministerstwo Zdrowia ogłasza przełom i rozruch konkursów unijnych

Perspektywa 2014-2020 rozkręca się powoli mimo hucznie rozgłaszanych informacji o wielkości wparcia unijnego, także dla branży ochrony zdrowia. Według ostatnich informacji z Ministerstwa Zdrowia zakończył się trwający od miesięcy impas na linii Polska-Komisja Europejska dotyczący zakresu projektów i ukierunkowania strumieni dotacji dla przedsięwzięć zdrowotnych w nowej perspektywie.

Polska delegacja na spotkaniu z Komisją 25 czerwca ustalała możliwości sprawnego uruchomienia inwestycji w obszarze ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków UE i szacowanych na ogólną kwotę 12 mld zł. Prowadzone rozmowy dotyczyły uzgodnienia warunków szybkiego rozpoczęcia projektów mających na celu rozwój profilaktyki zdrowotnej, kształcenie kadr medycznych, tworzenie i rozwojów centrów symulacji medycznej na uczelniach medycznych, poprawę jakości opieki nad osobami starszymi, wdrożenie rozwiązań projakościowych i poprawiających działanie systemu ochrony zdrowia, a także rozwój infrastruktury w podmiotach leczniczych.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Warto przypomnieć, że unijne euro na zdrowie popłyną głównie z programów krajowych tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a także w ramach 16 wdrażanych przez samorządy województw Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Podczas rozmów potwierdzono, że podstawowym dokumentem wyznaczającym strategię wydatkowania środków strukturalnych pozostaje dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020" a w procedurę ich wdrażania będą włączone prace Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, na czele z Ministrem Zdrowia. W systemie wdrażania będą także brały udział Komitety Monitorujące właściwe dla poszczególnych programów operacyjnych oraz instytucje wdrażające na poziomach regionalnym i centralnym. Na tym etapie nie ma informacji czy planowane nowe procedury pociągną za sobą zmiany istotne dla wnioskodawców np. w zakresie dokumentacji aplikacyjnej czy długości procedury oceny projektów konkursowych. A według zapowiedzi Ministerstwa konkursy mają rozpocząć się już w III kwartale. Na razie nie są dostępne informacje o naborach w ramach POIiŚ jednak pierwsze konkursy planowane są w programie POWER oraz w ramach programów regionalnych.

Program POWER

Przyjęty wiosną Plan Działania dla programu POWER zakłada ogłoszenie w 2015 roku 3 konkursów oraz realizację 6 projektów pozakonkursowych na ogólną kwotę alokacji ponad 520 mln zł. Za wdrażanie osi V Wsparcie dla obszaru ochrony zdrowia Programu POWER odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia. Należy pamiętać, że informację o planowanych konkursach Ministerstwo powinno podać co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Planowane konkursy:

 • Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) - Pilotażowe wdrożenie standardu dziennego domu opieki medycznej – alokacja 40 mln zł (pierwotnie planowane kryteria dostępu do konkursu zakładały dla wnioskodawców wymóg dysponowania umową z NFZ oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie działalności w systemie ochrony zdrowia);

 • Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej – alokacja 282 mln zł

 • Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – alokacja 30 mln zł

Planowane nabory pozakonkursowe:

 • Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski - Opracowanie 3 modeli organizacji opieki koordynowanej w Polsce – alokacja 6 mln zł

 • Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (1 etap przedsięwzięcia) – alokacja 35 mln zł

 • Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju - Kursy specjalizacyjne dla lekarzy – alokacja 90 mln zł

 • Kształcenie podyplomowe lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w formie kursu doskonalącego z zakresu medycyny rodzinnej – alokacja 14 mln zł

 • Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki - Wdrożenie programów akredytacyjnych – alokacja 15 mln zł

 • Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki – Wdrożenie programów akredytacyjnych – alokacja 10 mln zł

Regionalne Programy Operacyjne

Do większości programów regionalnych znane już są tzw. szczegółowe opisy priorytetów (uszczegółowienia) wskazujące możliwy zakres dofinansowanych projektów. Na stronach internetowych dostępne są także kryteria wyboru projektów. Analiza dostępnych harmonogramów naboru wniosków w 2015 roku dla poszczególnych RPO skłania do wniosku, że IZ wstrzymują się na razie z ogłaszaniem konkursów dotyczących twardej infrastruktury ochrony zdrowia. Niektóre Urzędy Marszałkowskie w ogóle zrezygnowały z naborów projektów prozdrowotnych w najbliższym czasie. Na taki krok obecnie zdecydowały się Instytucje odpowiedzialne za RPO w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. W części pozostałych województwa wskazano terminy planowanych naborów zastrzegając jednak o możliwości zmian w harmonogramie:

RPO Dolnośląskie (RPO WD)

- Działanie 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie (konkurs IV kw. 2015r.)

- 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (konkurs IV kw. 2015r.)

RPO Lubuskie (RPO WL)

- Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno–zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, wpływające na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie geriatrii, infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych) – alokacja 23 mln zł (konkurs IV kw. 2015r.) UWAGA: Inwestycje powinny być ujęte w Programie Rewitalizacji

RPO Małopolskie (RPO WM)

- Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa-ZIT - działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek, zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych – alokacja 31 mln zł (konkurs IV kw. 2015r.)

RPO Mazowsze (RPO Mazovia)

- Podziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza – e-zdrowie w tymwdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, usługi on-line dla obywateli (e-rejestracja, e-recepta, e-skierowanie, dostęp do dokumentacji medycznej) – alokacja 134 mln zł (2 nabory III/IV kw. 2015r.)

RPO Opolskie (RPO WO)

- Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej – profilaktyka wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – alokacja 16,8 mln zł (konkurs IV kw. 2015r.)

- Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi, działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem – alokacja 132 mln zł (3 nabory IV kw. 2015r.)

RPO Warmińsko-mazurskie (RPO Warmia i Mazury)

- Działanie 3.3 E-zdrowie – tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia, cyfryzacja ich dokumentacji medycznej, wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych przy współpracy z cyfrowymi ogólnopolskimi rejestrami medycznymi (tzw. platformami P1 oraz P2) – alokacja 8 mln zł (grudzień 2015r.)

RPO Wielkopolska (WRPO)

- Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne - eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, profilaktyka nowotworowa w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego (z udziałem POZ), rehabilitacja zdrowotna – alokacja 33 mln zł (2 nabory IV kw. 2015r.)

- Poddziałanie 7.7.2 Usługi społeczne i zdrowotne - Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi, programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci – alokacja 47 mln zł (konkurs IV kw. 2015r.)

Autor: Paweł Klawiter – Piwowarski, starszy specjalista w Pionie Doradztwa AMT Partner Sp. z o.o. fundusze unijne dla ochrony zdrowia
Słowa kluczowe:
fundusze unijne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »