Ile wynosi opłata za kopię dokumentacji od grudnia 2017 roku

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 29 groszy w okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r.

Maksymalna wysokość opłaty za:

 1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej– nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenieprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (obecnie 8,51 zł);

 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej –nie może przekraczać 0,00007przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 29 groszy);

 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –nie może przekraczać 0,0004przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 1,70 zł).

Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

Ponadto podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

 1. imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;

 2. sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;

 3. zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;

 4. imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, lub nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;

 5. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;

 6. datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

Powyższy przepis art. 27 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje na mocy nowelizacji z dnia 23 marca 2017 r., która weszła w życie 11 maja 2017 r. (Dz. U. poz. 836).

„Przewidziana w art. 28 cytowanej ustawy [o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] opłata określa całość należności za udostępnianie dokumentacji medycznej” (sygn. akt II AKz 76/10). Dlatego nie można jej powiększyć o koszt roboczogodziny pracownika, wydatki na toner czy nośnik danych. Istotne jest to zwłaszcza w przypadkudokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W niewysokiej kwocie 1,70 zł mieści się bowiem czas poświęcony na udostępnienie i koszt nośnika danych, w praktyce płyty CD lub DVD.

Podane stawki obowiązują od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Autor: Wojciech Haniszewski  dokumentacja medyczna, opłaty

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »