Pacjentom trzeba udzielić więcej informacji

Podmioty udzielające świadczeń będą musiały w szerszym niż dotychczas zakresie informować pacjentów o udzielanych przez siebie pacjentów – tak wynika z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie z 15 listopada 2014 r.

Przy okazji wprowadzenia przepisów pozwalających na finansowanie transgranicznej opieki zdrowotnej ustawodawca zdecydował również o niewielkiej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nowym art. 14 ust. 2 tej ustawy każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe), na wniosek pacjenta, będą obowiązane udzielać:

 1. szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;

 2. niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia obowiązkowego;

 3. informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Ustawa nie określa, w jakiej formie te informacje powinny zostać udzielone. Należy zatem dopuścić każdą formę przekazu informacji (ustna, telefoniczna, poprzez stronę internetową lub wywieszenie).

Nie sposób również stwierdzić, co należy rozumieć przez „niezbędne informacje na temat zawartych umów ubezpieczenia”. Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie wynika np. obowiązek podawania danych ubezpieczyciela i numeru polisy. Niemniej jednak wpisem do rejestru objęte są jedynie dane o okresie ubezpieczenia i sumie ubezpieczenia, a co za tym idzie informacje te muszą dotyczyć innych niż zawarte w rejestrze danych.

Ponadto podmioty wykonujące działalność leczniczą będą zobowiązane do udzielania na wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego (Centrali NFZ) oraz oddziałów wojewódzkich NFZ informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cen tych świadczeń. Informacja taka powinna zostać przekazana w terminie 14 dni i jest ona najczęściej niezbędna do weryfikacji udzielonych świadczeń przez organy innego państwa członkowskiego UE.

Doprecyzowano też, że każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie zobowiązany do podawania do wiadomości pacjentów dotyczących:

 • rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 • wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

 • wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;

 • wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Dotychczas były one przekazywane w sposób przyjęty zwyczajowo. Obecnie będzie to następowało przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

Nowelizacją wprowadzono również przepisy odnoszące się do wystawiania rachunków na rzecz pacjentów. Zgodnie z nowym art. 24a ustawy o działalności leczniczej za świadczenia odpłatne podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie obowiązany wystawić rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Opłata uwidoczniona na rachunku powinna być zgodna z ceną usługi widniejącą w cenniku. Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta – co wynika z dyrektywy transgranicznej.

Autor: Damian Konieczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »