wynagrodzenie

Projekt rozporządzenia: wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej trafił do konsultacji społecznych.

Minister zdrowia określił w nim minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk pracy (i poszczególnych zawodów).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, obejmujące wzrost miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 6% do 15% w stosunku do stawek przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany stawek wynagrodzenia wynikają z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. prognozowanego na poziomie 1850 zł.

Zmiany mają również umożliwić podniesienie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jednostek budżetowych, dla których podmiotem tworzącym jest minister zdrowia, w granicach kwot zaplanowanych w projekcie przyszłorocznego budżetu. Zaproponowane zmiany pozwolą ponadto na wzrost wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w tych podmiotach leczniczych.

Proponuje się podwyższenie dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz dla kierownika: działu oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej z 25% na 35%.  

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel