pielęgniarka

Minister zdrowia podpisał: rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i położnych

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie umożliwiające realizację nowych uprawnień pielęgniarek i położnych. Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, odpowiednio do swoich kwalifikacji, będą mogły przepisywać leki samodzielnie lub kontynuować przepisywanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza. Będą mogły również kierować pacjentów na badania.

Minister zdrowia określił m.in. wykaz substancji czynnych, do przepisywania których będą uprawnione pielęgniarki i położne, oraz wzór recepty, umożliwiając tym samym realizację nowych uprawnień.

Z szerszych uprawień będą mogły korzystać pielęgniarki i położone, których program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące przepisywania leków i kierowania na badania diagnostyczne albo pielęgniarki i położne, które ukończą kurs specjalistyczny pod nazwą „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”.

Ministerstwo Zdrowia - w ramach nowej perspektywy 2014-2020 - pozyskało na ten cel (w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych) 52 mln zł ze środków europejskich. Ogłoszony został konkurs na realizację kursów dla pielęgniarek i położnych. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europejskich rozpoczną się w I kwartale 2016 roku.

Od roku akademickiego 2016/2017 osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej będą się kształciły na podstawie nowych standardów, które zawierają treści związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi. To oznacza, że nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie.

Wchodzi w życie 3 listopada: Większe uprawnienia dla pielęgniarek

Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1640) zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja eliminuje także wątpliwości interpretacyjne dotyczące:

  • obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji;
  • podjęcia zawodu po przerwie.

Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza go wykonywać, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie. Okres przeszkolenia (maksymalnie 6 miesięcy) będzie wliczał się do okresu wykonywania zawodu.

Dzięki nowelizacji więcej obcokrajowców będzie mogło zostać pielęgniarką i położną w Polsce. Wprowadzona zostanie zasada, że dokumentem poświadczającym umiejętności językowe cudzoziemca jest poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję egzaminacyjną i skraca czas trwania stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym.

Nowelizacja ustawy wprowadza również nowe uprawnienia. Pielęgniarki będą miały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Pielęgniarki będą miały prawo wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2015 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie 1 września 2016 r.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel