Lekarz nie musi ujawniać danych pacjentów organom skarbowym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 2016 r. uznał, że organy skarbowe nie mogą karać lekarzy za odmowę przekazania danych osobowych pacjentów, którym lekarz udzielał świadczeń.

W związku z prowadzoną kontrolą podatkową organ zażądał przekazania przez lekarza danych osobowych pacjentów (imion, nazwisk i adresów zamieszkania), którym udzielał świadczeń w okresie objętym kontrolą. Lekarz odmówił przekazania wskazanych danych uznając, że są one objęte tajemnicą lekarską. W związku z tym dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej nałożył na lekarza karę porządkową w wysokości 2.000 zł za bezzasadną odmowę przedłożenia informacji dotyczących rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. Podstawą nałożenia kary był art. 262 §1 Ordynacji podatkowej.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Art.  262 §1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: […] 2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub, […] mogą zostać ukarani karą porządkową do 2500 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej nie przychylił się do zażalenia lekarza. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Go 624/13) oddalił skargę lekarza. Zdaniem Sądu I instancji, dane pacjentów obejmujące imię i nazwisko oraz adres nie są objęte tajemnicą lekarską, nie są to bowiem dane medyczne. Jednocześnie organ kontroli skarbowej kierując do lekarza wezwania żądał jedynie danych pozwalających na zidentyfikowanie podmiotów dokonujących płatności, podkreślając, że wezwanie nie dotyczy danych o charakterze medycznym. Sąd wskazał jednocześnie, że wszelkie dane uzyskane przez organy skarbowe objęte są tajemnicą skarbową, która obejmuje również dane osobowe osób trzecich.

W wyniku wniesionej przez lekarza skargi kasacyjnej (popartej przez Naczelną Izbę Lekarską oraz Rzecznika Praw Obywatelskich), Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 marca 2016 r. uchylił zaskarżony wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim i poprzedzające go postanowienia organów skarbowych dotyczące nałożenia kary porządkowej na lekarza. Sąd uznał, iż zakres żądanych przez organy skarbowe danych był objęty tajemnicą lekarską, a organy te nie posiadają ustawowego umocowania do ich pozyskiwania.

Pisemne uzasadnienie orzeczenie nie zostało jeszcze sporządzone.

Autor: Damian Konieczny 
Słowa kluczowe:
dane osobowe

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »