Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Co jeszcze się zmienia?

Utworzenie rejestru medycznego będzie możliwe: na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia, bądź innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Określa również, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych będzie podmiot prowadzący rejestr medyczny (nie, jak dotychczas, minister właściwy do spraw zdrowia).

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wskazuje ona, że finansowanie i dofinansowanie utworzenia i prowadzenia rejestru może następować ze środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej lub w ramach dotacji celowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ponadto ustawa ustanawia obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych z rejestrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą dane, oraz przekazywania danych statystycznych, w terminie i formie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednak przepisy nowelizujące ustawę z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego wejdą w życie 15 grudnia 2017 r., a przepisy nowelizujące ustawę z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej – 1 maja 2018 r.

Autor: Greta Kanownik, źródło: prezydent.pl

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »