NFZ publikuje taryfikator kar

Taryfikator wprowadza jednolite zasady dla wszystkich oddziałów NFZ. Sprawdź, za co grożą najwyższe kary. Taryfikator kar umownych opracowano na podstawie §30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu jednolitego stosowania przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Określona w taryfikatorze wysokość kar ma charakter umowny. Dlatego też - ze względu na swoistość każdej kontroli - istnieje możliwość zastosowania sankcji finansowej w wysokości innej niż ustalona w taryfikatorze lub odstąpienia od jej wymierzenia, zgodnie z poniższym wskazaniem.  Nałożenie kary umownej jest prawem, a nie obowiązkiem dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. W związku z tym uzasadnione jest rozważenie w każdym przypadku, czy waga, zakres oraz przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniają nałożenie kary umownej na świadczeniodawcę. Natomiast w sytuacji, gdy nałożona kara umowna jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do kwoty - określonych w wystąpieniu pokontrolnym - środków finansowych nienależnie wypłaconych, a dowody nie wskazują na świadome lub lekceważące działania świadczeniodawcy, dopuszczalne jest złagodzenie jej wymiaru.

„Taryfikator kar umownych” nie wyczerpuje zagadnień, które mogą wystąpić w toku kontroli prowadzonych u świadczeniodawców przez oddziały wojewódzkie NFZ, w tym wszystkich mogących potencjalnie wystąpić nieprawidłowości. Mając to na uwadze, wskazać należy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nieujętych w taryfikatorze, o nałożeniu oraz wysokości kary umownej powinien zdecydować dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w oparciu o zebrany w toku kontroli materiał dowodowy i z uwzględnieniem wagi, zakresu oraz przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości. Odstąpienie od stosowania taryfikatora wymaga wskazania uzasadnienia na piśmie.

Przykładowe kary

Niewpuszczenie kontrolerów do kontrolowanego podmiotu. Do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego rodzaju świadczeń. Nieprzygotowanie/nieprzedłożenie żądanej dokumentacji (dokumentów, odpisów, wyciągów, zestawień i obliczeń) w określonym terminie. Do 0,5% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego rodzaju świadczeń. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców lub osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji za świadczenia będące przedmiotem umowy. Do 5% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego zakresu świadczeń, nie więcej niż 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego rodzaju świadczeń. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji za świadczenia będące przedmiotem umowy. Do 5% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego zakresu świadczeń, nie więcej niż 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego rodzaju świadczeń. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczenia pacjentowi przywiezionemu przez zespół ratownictwa medycznego Do 5% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego zakresu świadczeń, nie więcej niż 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy dla danego rodzaju świadczeń.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »