Nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

W związku z ostatnią zmianą przepisów ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia, stanowiącego podstawę funkcjonowania Krajowego Rejestru Nowotworów. Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika przede wszystkim ze zmiany w przepisie zawierającym upoważnienie do jego wydania. Stosowny projekt został już opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Krajowy Rejestr Nowotworów jest jednym z rejestrów medycznych, których utworzenie przewiduje art. 19 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej ustawa). Stanowi on ogólnopolską bazę informacji o zachorowaniach na nowotwory w kraju, a jego głównym celem jest poprawa jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Rejestr został utworzony na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów. Podmiotem prowadzącym Rejestr i odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie jest Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W związku z wejściem w życie ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległ przepis zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia, na podstawie którego działa Rejestr, tj. art. 20 ustawy. Wcześniejsze brzmienie tego upoważnienia wzbudziło wątpliwości co do swojej konstytucyjności.

W wyroku z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 33/13, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zawierający upoważnienie przepis jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim pozwala w drodze rozporządzenia określać przedmiot rejestru medycznego oraz zakres i rodzaj danych w nim przetwarzanych. W ocenie Trybunału kwestie te, jako stanowiące materię ustawową, powinny zostać uregulowane w akcie prawnym rangi ustawowej, a nie w rozporządzeniu jako akcie wykonawczym. Ostatnie zmiany wprowadzone w treści art. 20 ustawy są konsekwencją w/w orzeczenia.

Wobec tej zmiany, konieczne jest wydanie przez ministra zdrowia również nowego rozporządzenia, odpowiadającego treści upoważnienia w jego aktualnym brzmieniu. Stosownie do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, rozporządzenie nie będzie regulowało już celu i zadań Rejestru. Takowe bowiem zostały uregulowane ustawowo. Ograniczony został również zakres danych, które mogą być przetwarzane w Rejestrze. Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem art. 19 ust. 6 ustawy, uznanym przez Trybunał za niekonstytucyjne, w rejestrze medycznym mogły być przetwarzane również inne dane niż te wprost wskazane w zamkniętym katalogu zawartym w art. 4 ust. 3 Ustawy. Dawało to zatem ministrowi zdrowia możliwość de facto dowolnego rozszerzania katalogu danych, zawartego w ustawie. Nowy projekt rozporządzenia uwzględnia również tę zmianę.

Projekt nowego rozporządzenia został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 29 grudnia 2015 r. pod numerem MZ291 i tam też jest dostępny do wglądu wraz z uzasadnieniem. Obecnie akt nadal znajduje się na etapie konsultacji.

Autor: Agnieszka Pietrzak krajowy rejestr nowotworów
Słowa kluczowe:
nowotwory złośliwe

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »