Rodzic może ustanowić pełnomocnika do podejmowania decyzji o leczeniu dziecka

Sąd Najwyższy 13 maja 2015 r., rozpatrując pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie, podjął uchwałę, zgodnie z którą rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej, może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka.

W rozpatrywanej przez Sąd przedstawiciel ustawowy małoletniej pacjentki – ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej – udzielił bratu zmarłej matki dziecka pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania go przed wszelkimi instytucjami, szpitalami, urzędami i organami administracji oraz sądami, we wszystkich sprawach związanych z wykonywaną władzą rodzicielską w stosunku do małoletniej. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń woli i zgód.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Pacjentka wymagała wykonania badań laboratoryjnych oraz gastroskopii w znieczuleniu ogólnym. Pełnomocnik ojca dziecka wyraził zgodę na leczenie, ale szpital powziął wątpliwość co do skuteczności takiej zgody i wystąpił do sądu o wyrażenie zastępczej zgody na leczenie dziecka. Zgoda taka została przez sąd wyrażona. Zdaniem Sądu I instancji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują możliwości udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania władzy rodzicielskiej, która przysługuje tylko i wyłącznie rodzicom. Od wskazanego orzeczenia odwołał się pełnomocnik ojca dziecka wskazując, że był prawnie umocowany do samodzielnego wyrażenia zgody na leczenie pacjentki i tym samym postępowanie sądowe było bezprzedmiotowe.

W związku z apelacją pełnomocnika Sąd Okręgowy w Lublinie nabrał wątpliwości co do możliwości skutecznego przeniesienia przez rodzica na inną osobę uprawnienia do wyrażenia zgody na leczenie dziecka. Sąd Najwyższy w celu rozstrzygnięcia istotnych wątpliwości prawnych w tym zakresie podjął w dniu 13 maja 2015r. uchwałę, w której uznał, że takie umocowanie pełnomocnika jest dopuszczalne. Uzasadnienie pisemne uchwały nie zostało jeszcze opublikowane.

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r. sygn. III CZP 19/15

Autor: Damian Konieczny
Słowa kluczowe:
Sąd Najwyższy

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »