Czy lekarzowi-świadkowi należy się zwrot kosztów i utraconego zarobku

Czy lekarz, który jest wzywany do sądu, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów podróży lub utraconego zarobku? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, jednak ze względu na to, że pojawia się ono coraz częściej, warto temat ten trochę przybliżyć.

Należy zacząć od tego, że zgodnie przepisami polskiego prawa nikt nie może odmówić zeznań w charakterze świadka z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia (art. 261 § 1 k.p.c., podobnie zresztą kwestię tę uregulowano w postępowaniu karnym – art. 182 § 1 k.p.k.). Zatem, każdy wezwany przez sąd cywilny lub organ prowadzący postępowanie karne ma obowiązek stawienia się i złożenia zeznań w charakterze świadka (art. 261 § 1 k.p.c., art. 177 § 1 k.p.k.).

Z przepisów ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz z przepisów Kodeksu postepowania karnego (treść regulacji jest w zakresie zwrotu kosztów świadkowi niemalże taka sama) wynika zaś, że każda osoba (z wyjątkiem świadków zatrudnionych w organie władzy publicznej wezwanych w związku z tym zatrudnieniem) wezwana w charakterze świadka może otrzymać zwrot kosztów podróży i utraconego zarobku. Zgodnie z tymi przepisami świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu – w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu (art. 85 ust. 1 u.k.s.c. oraz art. 618a § 1 k.p.k.).
Z kolei z art. 86 ust. 1 u.k.s.c. oraz art. 618b § 1 k.p.k. wynika, że świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sąd. Z tym, że wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu, o ile nie przekracza ono kwoty maksymalnej. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
  W praktyce kwoty, o które można się ubiegać nie są powalające – jeżeli chodzi o koszty przejazdu, to pokrywa się je na podstawie udokumentowanych kosztów ich poniesienia (np. biletów), zaś w przypadku kosztów utraconego zarobku to kwota, o którą można się maksymalnie ubiegać oscyluje w 2018 r. w okolicy 82 zł.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki
Słowa kluczowe:
lekarzsądzwrot kosztów

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »