Czy opłaca się rezydentowi złożyć deklarację o pracy przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji

Lekarze rezydenci pytają mnie o przepisy, które weszły w życie 24 sierpnia 2018 r. (przepisy te przewidują możliwość otrzymania przez rezydentów – niezależnie od roku specjalizacji – dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem złożenia odpowiedniej deklaracji). Najczęściej pojawia się zagadnienie tego, czy opłaca się zgodzić na warunki wskazywane w tych przepisach. Oto odpowiedź.

W znowelizowanym art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury możliwość uzyskania dodatkowo 600 zł (w dziedzinie innej niż priorytetowa) albo 700 zł (w dziedzinie priorytetowej) miesięcznie w zamian za zobowiązanie „do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego […] w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu”.

Przede wszystkim należy więc zwrócić uwagę, że lekarz może otrzymać dodatkowe 600 lub 700 zł (dalej: podwyżka), o ile podpisze deklarację, że zobowiązuje się: (a) dokończyć specjalizację; (b) przez dwa z pięciu lat po zakończeniu specjalizacji; (c) pracować w wymiarze jednego etatu; (d) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; (e) który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku zaś niewywiązania się z tego zobowiązania (np. niedokończenia specjalizacji lub nieprzepracowania 2 lat w warunkach określonych w przepisie) lekarz jest obowiązany do zapłaty kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego i kwoty, którą otrzymywał miesięcznie.

Z pewnością wprowadzone rozwiązanie może być postrzegane jako korzystne dla rezydentów, ponieważ daje możliwość zwiększenia pensji podstawowej. Dodatkowo w przepisach przewidziano dwie ważne okoliczności. Po pierwsze, za zaprzestanie realizacji programu specjalizacji nie uznaje się zmiany specjalizacji wynikającej z orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie, o ile lekarz ponowi deklarację w nowej dziedzinie. Po drugie, kara za niewywiązanie się ze zobowiązania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym lekarz wykonywał zawód zgodnie z zobowiązaniem.

Ostateczna ocena tego, czy korzystne będzie podpisanie deklaracji, zależy od dokładnej treści zobowiązania, które zostanie lekarzowi przedstawione do podpisania, i praktyki organów kontrolujących te deklaracje oraz ich wykonywanie. Niestety przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty są napisane w sposób niezwykle skomplikowany i niejasny, co  powoduje, że nie wiadomo obecnie, w którą stronę pójdzie praktyka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że lekarz będzie składał ogólną deklarację zobowiązania „do wykonywania zawodu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Jednak nie jest wykluczone, że w praktyce lekarz będzie deklarował pracę w konkretnym podmiocie leczniczym, co może nie być dla niego już tak korzystne.

Autor: Radosław Tymiński Wpis jest fragmentem z bloga autora prawa lekarza, lekarze rezydenci, podwyżki
Słowa kluczowe:
lekarzpodwyżkarezydent

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »