Mapa potrzeb zdrowotnych – czy za jej pomocą nastąpi wreszcie racjonalizacja systemu zdrowotnego w Polsce?

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 95a.1, określa, że dla obszaru województwa sporządzana będzie regionalna mapa potrzeb zdrowotnych, zwana „Mapą Regionalną”, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Dokument ten tworzy się raz na 5 lat.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny przygotowuje projekt Mapy Regionalnej, przede wszystkim na podstawie danych epidemiologicznych, demograficznych i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz przekazuje go właściwemu wojewodzie do 15 października roku poprzedzającego o rok kalendarzowy pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Wojewoda na podstawie tego projektu, sporządza Mapę Regionalną i przekazuje ją do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny do 1 lutego roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania Mapy Regionalnej. Wówczas Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na podstawie Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych, zwaną "Mapą Ogólnopolską", która zostaje przekazana ministrowi zdrowia do zatwierdzenia do 1 kwietnia roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map.

Minister zdrowia zatwierdza mapy w terminie do 1 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tych map, przy czym przed zatwierdzeniem minister zdrowia może dokonać zmian map. Zatwierdzone mapy będą publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny monitoruje aktualność map i przekazuje ministrowi zdrowia corocznie do 30 czerwca wyniki monitorowania map za rok poprzedni. Na tej podstawie minister zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres treści map, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznego narzędzia planowania zabezpieczenia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Tak będzie wyglądać droga procedowania map potrzeb zdrowotnych.

Mapy potrzeb zdrowotnych mają pomóc w lepszym identyfikowaniu określonych potrzeb zdrowotnych poszczególnych regionów kraju, a także zapewnić lepsze prowadzenie okresowych ocen skuteczności podejmowanych działań oraz zmniejszyć nierówność w zdrowiu.

W praktyce regionalna mapa potrzeb zdrowotnych ma się składać z części opisujących sytuację demograficzną i epidemiologiczną, stan infrastruktury medycznej oraz jej wykorzystanie, ma także zawierać prognozę potrzeb zdrowotnych.

Ich tworzeniem mają zająć się wojewodowie, a jej treść będzie obejmowała analizę przygotowaną dla poszczególnych powiatów. Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych utworzą mapy regionalne uzupełnione o analizę świadczeń udzielanych w poszczególnych województwach.

W części demograficznej zawarta będzie analiza liczby ludności z uwzględnieniem płci, wieku, liczby urodzeń czy zagęszczenia. Ma to pozwolić na dokonanie opisu populacji wystawionej na ryzyko. Część dotycząca infrastruktury medycznej zawierać będzie informacje o liczbie świadczeniodawców z podziałem na zakresy udzielanych świadczeń.

Mapa będzie również składała się z analizy udzielonych świadczeń według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, co ma pozwolić na określenie przeciętnego profilu analizowanej jednostki i identyfikację podmiotów o strukturze odbiegającej od przeciętnego poziomu w województwie lub kraju. Istotnym elementem map potrzeb zdrowotnych będzie analiza migracji pacjentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami podziału terytorialnego państwa (województwa, powiaty). Mapy będą zawierały również elementy prognozy, które obejmą prognozy epidemiologiczne, oraz wynikającego z tego zapotrzebowanie na infrastrukturę medyczną.

Wyniki wskazanych prognoz wraz z dostępnymi prognozami demograficznymi będą wykorzystane do określenia spodziewanej wielkości populacji narażonej na ryzyko. I z tą mapą wiązać się będzie też określanie potrzeb na specjalizacje lekarskie – otóż końcowa liczba miejsc na specjalizację będzie nadal ustalana przez MZ, to zapotrzebowanie na daną specjalizację ma być właśnie zgłaszane przez wojewodę – czyli mapa potrzeb zdrowotnych, a nie jak do tej pory konsultant wojewódzki, wojewoda ma się opierać na twardych danych typu dostępność do świadczeń, możliwości kształcenia, potrzeby zdrowotne mieszkańców i to wszystko ma zaowocować lepszym zarządzaniem zasobami niż dotychczas. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.


Słowa kluczowe:
opieka zdrowotna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »