Co stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjentów

Często pojawiają się pytania, które praktyki stanowią naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ zgodnie z przepisami Rzecznik Praw Pacjenta może wydać decyzję o uznaniu określonej praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów i nakazać jej zaniechanie. Oto szczegóły.

Rzecznik Praw Pacjenta (dalej: RPP) nakłada na podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji w terminie w niej wskazanym.
Po przeanalizowaniu decyzji podjętych przez RPP można stwierdzić, że w odniesieniu do podmiotów leczniczych, udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, za praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów uznano m.in.:

 • brak udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta na jego wniosek;
 • udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku;
 • zobowiązywanie pacjentów do podania celu któremu ma służyć wnioskowana dokumentacja medyczna;
 • udostępnianie dokumentacji medycznej osobom do niej nieupoważnionym;
 • wprowadzenie wymogu przedstawienia upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej, poświadczonego notarialnie lub podpisanego przez osobę upoważniającą w obecności upoważnionego pracownika przychodni;
 • udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi za okazaniem dowodu osobistego;
 • udostępnianie dokumentacji medycznej rodzicom małoletnich pacjentów za okazaniem metryki urodzenia dziecka;
 • pobieranie opłat za wystawienie skierowania do szpitala na leczenie odwykowe lub psychiatryczne;
 • pobieranie wyższych niż maksymalne opłaty za sporządzenie kopii, wyciągu lub odpisu na elektronicznym nośniku danych;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach, w których zamontowany jest monitoring;
 • brak zapewnienia rejestracji pacjentów za pośrednictwem telefonu;
 • wydawanie wyników badań laboratoryjnych tylko podczas wizyty u lekarza;
 • nieudostępnienie informacji o prawie pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych w formie pisemnej, w wyniku braku jej umieszczenia w lokalu podmiotu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym.

Warto pamiętać o rozstrzygnięciach RPP, ponieważ organizacja pracy każdego podmiotu leczniczego podlega w zakresie odnoszącym się do praw pacjenta kontroli tego podmiotu, a każdy pacjent ma prawo wnosić o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.

Autor: Radosław Tymiński
Słowa kluczowe:
prawa pacjenta

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »