Czy lekarz ma obowiązek komukolwiek zgłosić fakt upojenia alkoholowego dziecka

Zdarza się, że do placówki medycznej policja, zaniepokojeni rodzice albo koledzy, przywożą młodzież po alkoholu. czy lekarz ma obowiązek zgłaszać każde upojenie alkoholowe? 

Lekarza obowiązuje tajemnica zawodowa (art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), którą jest związany wobec pacjenta w każdym wieku. A zatem, fakt znajdowania się niepełnoletniego pacjenta w stanie upojenia alkoholowego podlega tajemnicy lekarskiej.  

Należy jednak zwrócić uwagę, że z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej lekarz jest zwolniony w przypadkach wyraźnie wskazanych przez prawo (art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Przepisy uprawniające do ujawnienia informacji objętej tajemnicą zawodową mogą mieć dwie postacie: obowiązku ujawnienia informacji albo dozwolenia w określonym przypadku ujawnienia informacji objętej tajemnicą zawodową.

Do opisywanego przypadku mogą mieć zastosowanie dwa przepisy, które pozwalają na ujawnienie informacji objętej tajemnicą zawodową.

Po pierwsze, lekarz może poinformować przedstawicieli ustawowych pacjenta (art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), ponieważ w stosunku do przedstawicieli ustawowych niepełnoletniego pacjenta lekarz nie jest związany tajemnicą zawodową.

Po drugie, lekarz może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z tym przepisem, lekarz nie jest związany tajemnicą zawodową „gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób”.

W tej sytuacji należy jednak pamiętać, że krąg osób, którym lekarz ujawnia informacje objęte tajemnicą zawodową jest ograniczony i niedowolny.

Osoba, której lekarz ujawnia informacje objęte tajemnicą zawodową, musi mieć realny wpływ na pacjenta w danej sytuacji i musi mieć możliwość zapobiegnięcia zagrożeniu dla pacjenta. W zależności od sytuacji może to więc być np. wychowawca na kolonii, babcia, u której przebywa aktualnie pacjenta, czy starszy brat pacjenta, który się nim opiekuje.

Lekarz, który udzielał świadczeń zdrowotnych niepełnoletniemu pacjentowi, nie może zawiadomić pewnych organów i instytucji w trybie art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich („Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności […] używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia […] ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu”), ponieważ wynikający z tego przepisu obowiązek zawiadomienia ma charakter społeczny, a nie prawny.

Tym samym w świetle prawa ustępuje on przed obowiązkiem prawnym lekarza zachowania pewnych informacji w tajemnicy.

Podsumowując, lekarz nie ma obowiązku zawiadamiania żadnego organu ani instytucji, gdy stwierdzi upojenie alkoholowe u małoletniego. W takim przypadku jednak uważam, że dla własnego bezpieczeństwa powinien zawiadomić przedstawicieli ustawowych i odnotować to w dokumentacji medycznej.

Autor: Radosław Tymiński Wpis pochodzi z bloga   prawa lekarza, dokumentacja medyczna
Słowa kluczowe:
alkoholmłodzieższpital

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »