Do 15 grudnia złóż wniosek o dotację na zakup komputerów

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązane od 1 grudnia wystawiać e-ZLA mogą uzyskać dofinansowanie na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania i koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców. Wnioski należy składać do NFZ do 15 grudnia 2018 r.  

Na stronach centrali NFZ ukazało się zarządzenie prezesa NFZ nr 115/2018/DEF w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców. Zarządzenie określa warunki rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych, zakupu oprogramowania i kosztów niezbędnego szkolenia dla placówek, które mają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniona placówka POZ składa, w terminie do 15 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania;

2) specyfikację dofinansowania;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r.:

a) urządzeń informatycznych,

b) oprogramowania, lub

c) niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

Dofinansowania udziela dyrektor właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest uprawnionemu świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału. Dofinansowanie udzielane jest do 31 grudnia 2018 r.

Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, odbywa się na następujących zasadach:

1) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a)  65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3.500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,  

b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3.500 zł oraz podatek VAT na jednego lekarza POZ;

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 3.500 zł lub 3.500 zł oraz podatek VAT;

3) wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie;

4) dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o udzielenie dofinansowania składa się w oddziale Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy);

5) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania;

6) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.

Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania.

Środki są przekazywane na rachunek bankowy uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania.

Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków upływa 31 grudnia 2018 r.  

Autor: Greta Kanownik

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »