Będą zmiany w listach oczekujących

W czwartym kwartale 2018 roku ma się rozpocząć pilotaż e-skierowania w ramach Platformy P1. Dlatego konieczna jest modyfikacja części przepisów dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze skierowań i list oczekujących. Oto, co ma się zmienić.

Obecnie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera definicję skierowania, która zakłada, że jest to dokument w postaci elektronicznej, natomiast w enumeratywnie wskazanych przypadkach ma postać papierową. Zastosowana typologia nie jest jednak właściwa i budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, bowiem katalog skierowań w postaci papierowej ma niejednolity charakter. Z dodawanego art. 59aa ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach będzie wynikać, jakie skierowania będą miały postać elektroniczną. Będą to skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne oraz na następujące badania diagnostyczne - na badania medycyny nuklearnej, na badania tomografii komputerowej, na badania rezonansu magnetycznego, na badania endoskopowe przewodu pokarmowego, na badania echokardiograficzne płodu.

Docelowo katalog skierowań w postaci elektronicznej wraz z rozwojem Platformy P1 może być stopniowo poszerzany na inne rodzaje skierowań.

W obowiązujących przepisach brakuje regulacji wskazującej na sposób dokonywania wpisu na listę oczekujących na udzielnie świadczenia w przypadku skierowania w postaci elektronicznej.

Modyfikacja dotyczy przepisów ustawy o świadczeniach w zakresie posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem. Gdy pacjent otrzyma skierowanie w postaci elektronicznej, po tym jak udostępni wybranemu świadczeniodawcy klucz dostępu albo kod dostępu do skierowania w postaci elektronicznej oraz PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, świadczeniodawca wpisze pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1 (w art. 20 dodaje się ust. 2ab).

Brakuje też regulacji dotyczącej zasad wpisywania pacjentów na listę oczekujących na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia będzie następowało na podstawie informacji o wystawionym skierowaniu, o której mowa w art. 59b ust. 1 ustawy o świadczeniach.

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące list oczekujących zobowiązywały świadczeniodawców do gromadzenia danych tylko o pacjentach pierwszorazowych, co nie pozwalało na pełne monitorowanie prawidłowości procesu udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy.

Dlatego planuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w harmonogramie przyjęć będą rejestrowane dane dotyczące wszystkich osób oczekujących na świadczenie niezależnie od powodu oczekiwania.

Problemem jest też to, że duża liczba pacjentów nie zgłasza się do świadczeniodawców w ustalonych terminach, co zmniejsza jednocześnie dostępność do świadczeń osób, które chciałyby skorzystać ze świadczeń u danego świadczeniodawcy.

W dodawanym art. 23b ustawy o świadczeniach (art. 2 pkt 5 projektu ustawy) nałożono na wszystkich świadczeniodawców obowiązek przypominania pacjentom o terminie wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia.

Ponadto doprecyzowaniu podlegają przepisy dotyczące:

  • wydawania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie recepty w postaci elektronicznej w zakresie wskazania, że produkty te wydawane są po udostępnieniu klucza dostępu albo kodu dostępu oraz numeru PESEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  • uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie uprawnień do wystawiania recept i zleceń na wyroby medyczne, niezbędnych do kontynuacji leczenia, w przypadku pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa;

  • realizacji zleceń na wyroby medyczne w zakresie wskazania możliwości korzystania z uprawnień dodatkowych przez kobiety w ciąży do dnia porodu (zamiast do dnia upływu przewidywanego terminu porodu) oraz w zakresie przedłużenia okresu, w którym jest możliwe wystawianie, potwierdzanie i realizowanie zleceń na dotychczasowych zasadach o 6 miesięcy, tj. do 1 lipca 2019 r.;

  • udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, której jednym z głównych elementów będzie e-skierowanie (art. 26 ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez wskazanie obok ustawy o systemie również ustawy o świadczeniach i Prawa farmaceutycznego.

Autor: Greta Kanownik

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »