Ustawa o działalności leczniczej po 5 latach do zmiany

Rezygnację z przymusowego przekształcenia szpitali w spółki przewiduje projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, który jest obecnie konsultowany. Jakie jeszcze ważne zmiany czekają podmioty lecznicze? 

1. W przypadku ujemnego wyniku finansowego proponuje się zachować obecnie obowiązujące rozwiązanie, gdzie w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ pokrywa go SPZOZ, wskazując, że pokrycie to odbywa się z funduszu zakładu. Natomiast w przypadku niemożliwości zastosowania tego rozwiązania samodzielnie przez SPZOZ, proponuje się, aby jedynym działaniem naprawczym było pokrycie przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego SPZOZ za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

Zostaje zachowana dotychczasowa forma organizacyjno – prawna SPZOZ.

2. Proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna mają ponad 50% akcji albo udziałów, na działalność leczniczą (świadczenia zdrowotne, promocja zdrowia, inwestycje, remonty, zakup sprzętu i aparatury, pokrycie strat z lat ubiegłych, place zabaw, płace), co zapewni tym podmiotom leczniczym środki finansowe. Regulacja ta nie będzie miała zastosowania w stosunku do spółek, w których w dniu wejścia w życie ustawy ww. podmioty publiczne nie miały 100% udziałów albo akcji.

3. Proponuje się rozszerzenie zakazu zbywania udziałów albo akcji podmiotom prywatnym (obecnie dotyczy jedynie spółek utworzonych i prowadzonych przez publiczne uczelnie medyczne) na spółki Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, co umożliwi zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego udziałów i akcji w ww. spółkach.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>> 

4. Proponuje się wprowadzenie przepisów regulujących tryb kontroli prowadzonej przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącej łamania zakazu obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, przez szpitale itd.,

5. Proponuje się zmiany w zakresie kontroli podmiotów leczniczych:

  • rozszerzenie uprawnień kontrolnych przysługujących wojewodom i (poza kwestiami związanymi z kontrolą organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą) ukształtowanie ich w sposób analogiczny do uprawnień kontrolnych przysługujących ministrowi zdrowia, w odniesieniu do podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie danego województwa,

  • wyłączenie wobec podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami przepisów z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli – z uwagi na specyfikę działalności leczniczej, charakter i cel kontroli (np. kontrola pod względem medycznym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów),

  •    ujednolicenie regulacji w zakresie przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, tj. ujednolicenie przepisów określających zakres czynności kontrolnych wykonywanych przez ministra zdrowia oraz przez podmioty, którym minister zdrowia zlecił przeprowadzenie takiej kontroli, np. wojewodów.

6. Proponuje się doprecyzowanie przepisu art. 54 ust. 1 ustawy, w myśl którego SPZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz publicznej uczelni medycznej (uzupełnienie o trzeci z wymienionych podmiotów), tak aby przepisy wobec wszystkich SPZOZ, niezależnie od jego podmiotu tworzącego, były spójne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

7. Proponuje się modyfikację przepisu art. 54 ust. 5 ustawy, (doprecyzowanie przepisu dotyczącego ograniczeń przy cesji zobowiązań SPZOZ). W tej kwestii obejmuje ono również wszystkie czynności prawne skutkujące zmianą właściciela wierzytelności lub obrotem wierzytelnościami, tzn. że czynność prawna skutkująca albo mająca na celu zmianę wierzyciela lub obrót wierzytelnościami SPZOZ może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

8. Proponuje się dodanie w ustawie przepisu nakładającego na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek współdziałania z Policją w przypadku poszukiwania osoby zaginionej. Obowiązek poinformowania Policji o przyjęciu pacjenta dotyczyłby pacjentów małoletnich, z których przedstawicielem ustawowym nie można nawiązać kontaktu, oraz pacjentów, których tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych rozwiązań dla Policji, proponuje się wskazanie w ustawie, że informacja będzie przekazywana na podany przez Policję numer telefonu, numer faksu albo adres poczty elektronicznej. Z jednej strony zwolni to pracowników szpitala z każdorazowego ustalania właściwego adresata informacji, co wymaga dużego nakładu pracy i czasu, z drugiej zapewni, że informacja trafi do właściwej osoby w Policji, bez zbędnej zwłoki. Drugi sposób współpracy polegałby na udzielaniu informacji o osobie poszukiwanej (o osobie, a nie jej stanie zdrowia) przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, jeśli informacje te mogą być pomocne w poszukiwaniu osoby zaginionej.

9. Proponuje się zmianę ustawy w zakresie terminologii, tj. zastąpienie terminu „przedsiębiorstwo” (podmiotu leczniczego), np. szpital, ambulatorium, sanatorium, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy, terminem „zakład leczniczy”, który jednoznacznie kojarzy się z działalnością leczniczą. Ponadto proponuje się odstąpienie od zasady, w myśl której w jednym przedsiębiorstwie/zakładzie leczniczym można wykonywać działalność leczniczą wyłącznie jednego rodzaju (np. tylko ambulatoryjną albo tylko szpitalną). Proponowana zmiana ułatwi funkcjonowanie i tworzenie placówek o charakterze interdyscyplinarnym, które oferują pacjentom świadczenia w 2 albo w 3 rodzajach działalności leczniczej. Zmiany te będą skutkowały również szeregiem dalszych konsekwencji, takich jak zmiana statutów, regulaminów organizacyjnych podmiotów leczniczych; być może także umów. Proponuje się, aby te zmiany, w zakresie w jakim dotyczą rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, były nieodpłatne dla podmiotów leczniczych i następowały z urzędu.

10. Proponuje się wprowadzenie przepisów umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń u „swoich” podmiotów leczniczych, tzn. w SPZOZ, dla których jest podmiotem tworzącym, oraz w spółkach, w których ma większość akcji albo udziałów.

Autor: Greta Kanownik

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »